Przetargi.pl
Transport oraz unieszkodliwianie bądź odzysk odpadu o kodzie: 19 09 99 - odpady z uzdatniania wody pitnej, wytwarzanego przez Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7604015 , fax. 22 7836905
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny w Halinowie
  ul. Józefa Piłsudskiego 77 77
  05-074 Halinów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7604015, fax. 22 7836905
  REGON: 010378133
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zakladkomunalny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport oraz unieszkodliwianie bądź odzysk odpadu o kodzie: 19 09 99 - odpady z uzdatniania wody pitnej, wytwarzanego przez Zakład Komunalny w Halinowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest transport oraz unieszkodliwianie bądź odzysk odpadu o kodzie: 19 09 99 - odpady z uzdatniania wody pitnej, wytwarzanego przez Zakład Komunalny w Halinowie. 2. Przewidywana ilość w/w odpadów wytworzonych w Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach wyniesie do 20 Mg/rok. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani częściowych. Oferta musi być kompletna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905120009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zakladkomunalny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach