Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:Opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych.

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 520 11 47 , fax. 087 520 21 59
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
  Plac Wolności 2 2
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 520 11 47, fax. 087 520 21 59
  REGON: 51961995300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolenia.efs.olecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Organizacja pozarządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:Opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych (CPV 80530000-8) dla 10 osób będących rolnikami lub domownikami w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz 291 z późn. zm.) zamieszkujących na terenie powiatu oleckiego i gołdapskiego, wykonujących działalność rolniczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze opiekuna osób z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych. Liczba godzin szkolenia: 54 godzin zajęć teoretycznych (godzina obejmuje 45 minut zajęć edukacyjnych oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny),100 godzin (zegarowych) zajęć praktycznych. Liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. Zajęcia szkoleniowe powinny odbywać się w układzie poniedziałek - piątek. Wykonawca zobowiązany będzie do:ubezpieczenia uczestników na okres trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zorganizowania badań lekarskich uczestnikom w pierwszym dniu szkolenia, zapewnienia niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu, tj. podręczników, zeszytów, długopisów itp.,zapewnienia odzieży ochronnej(rękawice, fartuszki itp.),przeprowadzenia szkolenia na terenie Olecka jeżeli szkolenie będzie odbywać się poza Oleckiem Wykonawca ma obowiązek organizacji dowozu z Olecka do miejsca szkolenia i powrotu do Olecka,zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, odpowiednich pomieszczeń, umożliwiających prawidłową realizacją kształcenia oraz warunków szkolenia zgodnych z przepisami bhp i p.poż. Po ukończonym szkoleniu uczestnik powinien otrzymać:zaświadczenie zgodne z przepisami Ministra Edukacji i Nauki (Rozporządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - Dz. U. Nr 31, poz. 216),dodatkowy certyfikat z wizualizacją projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolenia.efs.olecko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach