Przetargi.pl
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii

Gmina Świętajno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-140 Świętajno, ul. Grunwaldzka 15
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6226145 , fax. 089 6226002
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świętajno
  ul. Grunwaldzka 15 15
  12-140 Świętajno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6226145, fax. 089 6226002
  REGON: 51074328400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swietajno-ug.wwm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii gm. Świętajno w skład których wchodzą następujące prace: - Remont dachu, - Wykonanie elewacji zewnętrznej, - Wykonanie łazienek. - Remont pomieszczeń świetlicy i kuchni - Budowa pieca (kominka) z przewodami - Wyposażenie świetlicy - Budowa chodników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium: - 5 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swietajno-ug.wwm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach