Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji remontów budynków Nr. 8/378; 19/378;89/378;

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6219803 , fax. 087 6219807
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Kościuszki 30 30
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6219803, fax. 087 6219807
  REGON: 79050667300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.108spzoz.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji remontów budynków Nr. 8/378; 19/378;89/378;
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji remontów budynków w/g Zadań: Zadanie Nr. 1- Remont budynku Nr. 8/378 Zadanie Nr. 2 - Remont elewacji i dachu budynku Nr. 19/387 Zadanie Nr. 3 -Remont elewacji i dachu budynku Nr. 89/378 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( zakres robót) przedstawiony został w Części III SIWZ w Załącznikach: Przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót dla w/wym. skladników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.108spzoz.elk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach