Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE REMONTU BUDYNKU NR 5 NA TERENIE JW. 1460 W ORZYSZU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 33

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.24wog.wp.mil.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: OBRONA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE REMONTU BUDYNKU NR 5 NA TERENIE JW. 1460 W ORZYSZU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku nr 5 polegający na odnowieniu elewacji, wymianie posadzek, okładzin ściennych, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, instalacji c.o., wod-kan, armatury i przyborów sanitarnych. Opis budynku nr 5 Budynek konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, konstrukcja dachu drewniana, pokryta blachodachówką. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i odgromową. Dane charakterystyczne budynku: - kubatura - 8386,0 m3 - powierzchnia zabudowy - 952,0m2 - powierzchnia objęta zakresem zadania - 2460,0m2 Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę. 1. Ogólny zakres prac: 1.1. Roboty zewnętrzne: 1.1.1. wymiana rur spustowych 1.1.2. remont schodów zewnętrznych betonowych 1.1.3. place z kostki betonowej 1.1.4. wykonanie izolacji ścian fundamentowych 1.1.5. docieplenie ścian budynku styropianem gr. 15cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej. 1.1.6. wymiana opaski betonowej przy budynku 1.1.7. balustrady ze stali nierdzewnej 1.1.8. kraty stalowe okienne 1.1.9. wymiana stolarki drzwiowej 1.1.10. montaż szlabanów 1.1.11. wymiana ogrodzenia 1.1.12. wymiana bram wjazdowych przesuwnych 1.2. Roboty wewnętrzne: 1.2.1. roboty budowlane 1.2.1.1. skucie tynków wewnętrznych ścian i sufitów 1.2.1.2. rozebranie posadzek betonowych 1.2.1.3. uzupełnienie ścian z cegły 1.2.1.4. wykonanie tynków cem-wapiennych i wapiennych 1.2.1.5. gładzie gipsowe na powierzchni ścian i sufitów 1.2.1.6. posadzki z wykładzin przemysłowych zgrzewalne 1.2.1.7. posadzki z płytek terakotowych 1.2.1.8. licowanie ścian płytkami ceramicznymi 1.2.1.9. wymiana stolarki drzwiowej 1.2.1.10. dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 1.2.1.11. wykonanie tynków żywicznych 1.2.2. Roboty sanitarne 1.2.2.1. demontaż instalacji wod-kan, armatury i przyborów sanitarnych 1.2.2.2. montaż instalacji wod-kan 1.2.2.3. montaż przyborów sanitarnych : umywalek, pisuarów, misek ustępowych, brodzików natryskowych, wpustów ściekowych 1.2.2.4. montaż armatury sanitarnej: baterii umywalkowych, baterii natryskowych 1.2.2.5. demontaż grzejników 1.2.2.6. demontaż rur rurociągów c.o. , rur przyłącznych do grzejników 1.2.2.7. montaż rurociągów c.o., rur przyłącznych do grzejników 1.2.2.8. montaż grzejników 1.2.2.9. montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z nastawą wstępną 1.2.2.10. montaż głowic termostatycznych 1.2.2.11. montaż zaworów grzejnikowych na powrocie na imbus 1.2.2.12. dwukrotne malowanie rurociągów c.o 1.2.2.13. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej z wyliczeniem maksymalnego zapotrzebowania na ciepło w kW/rok ( zamawiający posiada szkice liniowe budynku), dokumentację należy wykonać i dostarczyć zamawiającemu w formie papierowej - 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym w formacie PDF. 1.2.3. Roboty elektryczne 1.2.3.1. wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych 1.2.3.2. instalowanie rozdzielni elektrycznych 1.2.3.3. montaż instalacji komputerowej i telekomunikacyjnej 2. Warunki realizacji zadania: 2.1. Zamawiający informuje, iż w dniu 28.07.2016r o godzinie 10.00 odbędzie się wizja lokalna miejsca inwestycji. Wizję lokalną przeprowadzi Pan Rafał NOWAKOWSKI tel. 261 331 056. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca. 2.2. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym na dwa dni przed podpisaniem umowy dostarczył do Kierownika Infrastruktury przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku: 2.2.1. trzy egzemplarze kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu sporządzone wg założeń do kosztorysowania (załącznik nr 7 do SIWZ) na podstawie przedmiarów, które będą stanowiły załącznik do umowy. Niniejszy kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku przerwania realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 2.2.2. trzy egzemplarze harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania (załącznik nr 10 do SIWZ) uzgodnione z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury. 2.3. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) oraz dostarczył dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 2.4. Realizacja robót: w godzinach 700-1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą JW. 1460). 2.5. Roboty będą prowadzone w czynnym zakładzie. 2.6. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 2.7. Wszystkie prace rozbiórkowe i montażowe Wykonawca winien wykonywać z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do ludzi i mienia. 2.8. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, który będzie współpracował z Inspektorem BHP wskazanym przez Dowódcę JW. 1460. 2.9. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy. 2.10. W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 2.11. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dokonał ubezpieczenia budowy na kwotę nie mniejszą niż: cena za realizację niniejszego zamówienia zaproponowana w ofercie. Dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2.12. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. 2.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. 2.14. Rozliczenie złomu - wartość oferty należy pomniejszyć o wartość złomu; 2.15. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie Planu przekazywania w 2015 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. 2.16. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa. 2.17. Wykonawca w 2016r wykona roboty budowlane w zakresie 35 procent, zaś w 2017r. 65 procent ogółu prac objętych niniejszym zadaniem zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający z dokonanej utylizacji należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót. 3. Lokalizacja robót: Roboty realizowane będą na terenie Jednostki Wojskowej Nr 1460 w Orzyszu przu ul. Wojska Polskiego 33. Wykonawca Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek stosowania się do Decyzji Nr 21MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.02.2012 w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 380 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 45 000,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 09.08.2016r. r. do godz.: 08.00. 1.3. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane). 1.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Olsztyn 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000 z dopiskiem wadium w post. nr 64/2016 - roboty budowlane w budynku nr 5 na terenie JW. 1460. 1.5. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. 1.6. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.24wog.wp.mil.pl.http://www.bip.mon.gov.pl,
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach