Przetargi.pl
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek archiwum przy ul. Wincentego Pola 4 w Szczytnie, na działce nr 229/1 obręb 5 M. Szczytno

Powiat Szczycieński ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6247031 , fax. 089 6247031
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Szczycieński
  ul. Sienkiewicza 1 1
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6247031, fax. 089 6247031
  REGON: 51074253400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatszczycienski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek archiwum przy ul. Wincentego Pola 4 w Szczytnie, na działce nr 229/1 obręb 5 M. Szczytno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanymi dalej Dokumentacją Projektową, Decyzją pozwolenia na budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Powierzchnia zabudowy obecnego budynku: 87,25 m2, po rozbudowie: 149,91 m2. Kubatura budynku istniejącego: 312,13 m3, po rozbudowie: 543,63 m3; 1.2. wyposażenie pomieszczeń zgodnie z Dokumentacją Projektową; 1.3. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej w 2 egz.; 1.4. uzyskanie prawomocnej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z przekazaniem obiektu w użytkowanie Zamawiającemu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Projektowa, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót, które służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. 3. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawcy zobowiązani są do sporządzenia własnych przedmiarów robót celem wyliczenia ceny oferty. 4. Zamawiający zaleca również Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej, szczegółową analizę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wykonanie niezbędnych pomiarów z natury. 5. Wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót nazwy materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert z materiałami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 6. Zasilenie placu budowy w energię elektryczną, wodę i inne niezbędne media Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt, po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z właściwym użytkowaniem i korzystaniem z placu budowy od czasu przekazania go Wykonawcy do czasu przekazania obiektu w użytkowanie Zamawiającemu, w tym: koszty energii cieplnej w trakcie wykonywania robót budowlanych, dostawy i sprzedaży energii elektrycznej, wody. Zużycie mediów rozliczane będzie na podstawie zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń pomiarowych. 8. Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu należy opracować zgodnie z: 8.1. ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 8.2. ustawą z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, obowiązującą od 09.03.2015r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1200), 8.3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015r. poz. 376), 8.4. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 9. Warunki prowadzenia robót: 9.1. wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłego dozoru prowadzonych robót przez Kierownika budowy. 9.2. Roboty budowlane wykonywane będą przy obiektach czynnych. 9.3. Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy. 9.4. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach, prowadzenia robót w sposób możliwie jak najmniej zakłócający korzystanie z pobliskich obiektów przez użytkowników oraz pełnej współpracy z użytkownikami obiektów. 9.5. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z użytkownikiem obiektów oraz utrzymywać je w należytym porządku i czystości. 9.6.Wykonawca musi przewidzieć wykonywanie robót w systemie zmianowym tj. w godzinach rannych i popołudniowych, w taki sposób aby nie zakłócać pracy w czynnym obiekcie. 9.7. Roboty należy prowadzić tak, aby obiekt chroniony był przed zalaniem. 9.8. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przyległego do obiektu. 9.9. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wszelkich odpadów pochodzących z budowy zgodnie z ustawą o odpadach. Organizacja budowy i związane w tego tytułu zobowiązania Wykonawcy zawarto w §6 umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 10. Warunki płatności za wykonane roboty: Zgodnie §4 ust. 7 umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi za wykonane i zakończone elementy wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Częściowe finansowanie elementów robót następować będzie do wysokości 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1. Zapłata za pozostałe 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego robót, w terminie do 30 dni po dostarczeniu faktury końcowej. UWAGA: Wykonawca winien zapoznać się z całością dokumentacji przetargowej i zaistniałe ewentualne niezgodności lub braki w jej treści zgłosić Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatszczycienski.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach