Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie AMW OReg w Olsztynie, w podziale na 9 części

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 322 100 , fax. 261 322 180
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie
  ul. Kasprowicza 1 1
  10-219 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 322 100, fax. 261 322 180
  REGON: 01126394600978
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie AMW OReg w Olsztynie, w podziale na 9 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części (zadań): 1) Zadanie nr 1 - Bartoszyce ul. Nad Łyną 1 m 21- pustostan; 2) Zadanie nr 2 - Ostróda ul. Grunwaldzka 18 m 7 - wymiana stolarki drzwiowej, lokal zasiedlony; 3) Zadanie nr 3 - Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 175 m 2 - wymiana stolarki okiennej, lokal zasiedlony; 4) Zadanie nr 4 - Hajnówka ul Armii krajowej 2 m 2 - wymiana stolarki okiennej, lokal zasiedlony; 5) Zadanie nr 5 - Hajnówka ul Armii krajowej 2 m 7 - wymiana stolarki okiennej, lokal zasiedlony; 6) Zadanie nr 6 - Braniewo ul. Grota Roweckiego 22 m 2 - wymiana stolarki okiennej, lokal zasiedlony; 7) Zadanie nr 7 - Orzysz ul. Wojska Polskiego 72 m 36 - wymiana stolarki drzwiowej, lokal zasiedlony; 8) Zadanie nr 8 - Morąg ul. Kwiatowa 9 m 10 - wymiana stolarki okiennej+ posadzka z terakoty, lokal zasiedlony; 9) Zadanie nr 9 - Morąg ul. Leśna 44 m 41 - remont balkonu (parter), lokal zasiedlony. 3. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarach robót, dla każdego lokalu oddzielnie. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części). 5. Zakres remontów lokali mieszkalnych składa się z elementów robót wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6. Wykonawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości oraz usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych przez pracowników. 7. W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do patentu, znaku towarowego lub pochodzenia, w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, przyjmuje się, że Zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność i w tym zakresie Wykonawcy mogą wykonać zamówienie przy użyciu materiałów o równoważnych parametrach. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: udzielona gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach