Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 124041N wraz z obiektem mostowym w msc. Pilec ETAP I

Gmina Reszel ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, Rynek 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 755 00 31 , fax. 89 7550031
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reszel
  Rynek 24 24
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 755 00 31, fax. 89 7550031
  REGON: 51074361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugreszel.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 124041N wraz z obiektem mostowym w msc. Pilec ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 124041N wraz z obiektem mostowym przez kanał młyński w msc. Pilec. 1) Całość robót budowlanych została podzielona na II etapy zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ projekt zagospodarowania terenu 2) Niniejsze zamówienie publiczne dotyczy tylko wykonania ETAPU I przebudowy drogi gminnej nr 124041N wraz z obiektem mostowym przez kanał młyński w msc. Pilec. 1.2. Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmujących realizację niniejszego zamówienia opisany jest za pomocą dokumentów załączonych do niniejszej SIWZ tj.: 1) projekt budowlano - wykonawczy , 2) przedmiar robót ETAP I (będący materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ofertowej) , 3) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Uwaga: Kosztorys ofertowy uproszczony, Wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 1.3. Dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 14.00 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Wykonawca remontu mostu ponosi koszty wykonywania robót oraz koszty prac i czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na remontowanym obiekcie. 1.5. Wszelkie prowadzone prace należy organizować i prowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 1.6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - w przedmiarze robót lub projekcie budowlanym znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie materiałów budowlanych lub urządzeń to należy je rozumieć jako przykład modelowy. Zaproponowane przez Wykonawcę materiały budowlane lub urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać parametry techniczno - eksploatacyjno - użytkowe nie gorsze niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna : art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Zaproponowane przez Wykonawcę materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, wszelkie inne dokumenty wymagane przez odpowiednie w danym zakresie instytucje.Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty - karty katalogowe, itp. - na proponowane w ofercie materiały i urządzenia.Uwaga : zgodnie z zapisem art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 1.7. Zamawiający dopuszcza w ofercie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych przez Wykonawcę wymagać będzie uzyskania zgody przez Zamawiającego. Oferent uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany urządzenia lub zaproponowanych materiałów równoważnych - w tym poniesione pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1.8. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Materiały proponowane przez Wykonawcę podlegają przed wbudowaniem wcześniejszej ocenie oraz akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opiniowania i wyboru elementów stanowiących o estetyce obiektu budowlanego. Materiały i roboty zamienne wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 1.9. Materiały, które wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), wymaganiom przetargowym oraz projektu. 1.10. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności , które mogą wpłynąć na cenę zamówienia dlatego też proponuje się dokonania, we własnym zakresie i na własny koszt, wizji lokalnej terenów obejmujących przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 1.11. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń i szkód. 1.12. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji, budynków sąsiadujących z terenem budowy w którym prowadzone są roboty budowlane w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 1.13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną robotę budowlaną min.36 miesięcznej gwarancji od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej (załącznik nr 12 do SIWZ). Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. 1.14. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 1.15.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót wymagających pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, wzorze umowy i przedmiarach robót. 1.16. Ponadto cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, SIWZ jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty : 1) obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 2) zajęcia pasa drogowego, 3) oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 4) dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 6) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 7) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 8) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na obiekcie na czas wykonywania remontu oraz oznakowania terenu budowy, 9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 10) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 11) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego, 12) inne, mogące wyniknąć w trakcie realizacji zadania, związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn.zm.). 4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (ust. 3. pkt od 2 do 5) - oryginał lub kopię dołącza do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego : 1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ, 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Reszlu - 20 8851 0008 2001 0000 0101 0004 w terminie do dnia 09.08.2016 r. do godz. 12:00 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 9. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 12 SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_-_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach