Przetargi.pl
Budowa stanowiska dowodzenia (wieży sterowniczej) oraz montaż instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej systemu Agat-Szmaragd wraz z robotami towarzyszącymi na strzelnicy garnizonowej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce (przystosowanie stanowiska osi A strzelnicy garnizonowej JW 1248 na potrzeby instalacji systemu Agat/M-Szmaragd/M) - postępowanie nr 123/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 321600 , fax. 261 321689
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Saperska 1 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 321600, fax. 261 321689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stanowiska dowodzenia (wieży sterowniczej) oraz montaż instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej systemu Agat-Szmaragd wraz z robotami towarzyszącymi na strzelnicy garnizonowej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce (przystosowanie stanowiska osi A strzelnicy garnizonowej JW 1248 na potrzeby instalacji systemu Agat/M-Szmaragd/M) - postępowanie nr 123/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa stanowiska dowodzenia (wieży sterowniczej) oraz montaż instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej systemu Agat-Szmaragd wraz z robotami towarzyszącymi na strzelnicy garnizonowej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce (przystosowanie stanowiska osi A strzelnicy garnizonowej JW 1248 na potrzeby instalacji systemu Agat/M-Szmaragd/M). W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe wieży stanowiska dowodzenia, ziemne; wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowej płyty i ścian fundamentowych, ocieplenia ścian fundamentowych płytami styropianowymi, posadzki cementowej na betonowym podkładzie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ścian konstrukcyjnych z bloków SILKA M15, żelbetowych rdzeni, belek wspornikowych, nadproży, kanałów wentylacyjnych, żelbetowych płyt stropowych nad parterem i I piętrem, wieńców, żelbetowej płyty tarasu, stalowych schodów wraz z podestami i balustradą; zakup, dostawę i montaż stolarki drzwiowej i okiennej - budynek stanowiska dowodzenia; wykonanie tynków, malowania, posadzek, robót wykończeniowych tarasu, ocieplenia ścian nadziemia płytami styropianowymi, elewacji, obróbek blacharskich i rur spustowych; montaż rusztowań wraz z obliczeniem czasu ich pracy; wykonanie zadaszenia tarasu, opaski wokół budynku, chodników, fundamentów pod balustrady ochronne, balustrad ochronnych, trawników, umocnienia skarpy rowu melioracyjnego płytami ażurowymi; zakup, dostawę i montaż stolarki drzwiowej - schrony obsługi celów; wykonanie malowania wewnątrz schronów obsługi celów, stanowisk celów ukazywanych; przesunięcie rowków odwadniających; roboty odtworzeniowe kulochwytów dolnych; opracowanie charakterystyki energetycznej budynku wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku i instrukcji użytkowania budynku; zakup, dostawę i montaż wyposażenia kwaterunkowego i ppoż; zabezpieczenie przed uszkodzeniami istniejących na terenie budowy drzew i krzewów na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych; badanie drożności przewodów wentylacyjnych wraz ze sporządzeniem stosownego protokołu; wykonanie strzelania sprawdzającego według programu strzelań przewidzianych dla danej strzelnicy; opracowanie dokumentacji geodezyjnej, operatu geodezyjnego z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także powykonawczej kopii mapy; w branży sanitarnej: roboty przygotowawcze; zakup, dostawę i montaż grzejnika elektrycznego do pom. nr 3; wykonanie instalacji klimatyzacji; napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu czynnikiem chłodniczym; przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych; wykonanie próby szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu; rozruch instalacji klimatyzacji wraz z regulacją wydatków powietrza, opracowaniem instrukcji obsługi oraz przeszkoleniem pracowników użytkownika; w branży elektrycznej: roboty przygotowawcze, demontażowe, ziemne; wykonanie przyłącza energetycznego do budynku stanowiska dowodzenia, rozdzielnic, instalacji oświetlenia budynku stanowiska dowodzenia i schronów, instalacji oświetlenia sygnalizacyjnego, instalacji gniazd wtykowych i instalacji siłowej, instalacji odgromowej, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji zasilania technologicznego systemu, instalacji sterowniczej systemu; modernizację oświetlenia zewnętrznego; przeszkolenie pracowników użytkownika z obsługi systemu wraz z opracowaniem instrukcji obsługi; wykonanie przyłącza telefonicznego, instalacji telefonicznej; przeprowadzenie badań i pomiarów powykonawczych. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce, położony na działce nr ewid. 154, obręb 7 Bartoszyce. Teren administrowany przez 21 WOG Elbląg. Okres rękojmi: 5 lat - wg art. 568 § 1 K.C. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres minimum 3, maksimum 5 lat
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 360 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 34 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć w kasie Zamawiającego - pok. 24 w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach