Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 5/7
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6252914 , fax. 089 625 81 53
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kolejowa 5/7 5/7
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6252914, fax. 089 625 81 53
  REGON: 00444965900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nidzica-mops.bip-wm.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 1, 2) przedmiar robót - branża ogólnobudowlana - załącznik nr 1 a - bez pozycji 96 d.3., 3) przedmiar robót - branża elektryczna - załącznik nr 1 b, 4) przedmiar robót - branża sanitarna - (instalacje sanitarne wewnętrzne) - załącznik nr 1 c - bez pozycji od 17. d.2, do pozycji 23 d.2 , 5) przedmiar robót - branża sanitarna (przyłącza sanitarne zewnętrze - gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej) - załącznik nr 1 d - pozycja 58 d.1.3.2 - bez kosztów zbiornika i transportu, pozostałe elementy tego punktu pozostają bez zmian. stanowiące załączniki nr 1, 1a,1b, 1c,1d, do niniejszej SWIZ - oraz projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądać wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://nidzica-mops.bip-wm.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach