Przetargi.pl
Budowa kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi na terenie po byłym Lenpolu w Ełku

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi na terenie po byłym Lenpolu w Ełku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji p.n.: Budowa kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi na terenie po byłym Lenpolu w Ełku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt budowlano-wykonawczy Budowa kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi na terenie po byłym Lenpolu w Ełku oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. W zakres prac do wykonania wchodzi: 1. Wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych projektem budowlano-wykonawczym. 2. Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej. Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne oraz przedmiary i przygotować ofertę cenową opartą o analizę własną. Niedoszacowanie zakresu prac ujętych w niniejszej specyfikacji oraz w projekcie budowlanym, nie stanowi podstawy do późniejszej zmiany ceny kontraktu. Umowa jest ryczałtowa tj jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji. 1. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Zamówieniem objęte jest wykonanie robót budowlanych określonych w Projekcie budowlano-wykonawczym Budowa kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi na terenie po byłym Lenpolu w Ełku: - budowa nowego kolektora deszczowego o następujących parametrach: kanał PVC DN800; około L=6mb, kanał GRP DN400; około L=17mb, kanał GRP DN1000; około L=186mb, studnie kanalizacji deszczowej DN1600mm - szt.7 (S1-S7), studnie kanalizacji deszczowej DN1200mm - szt.1 (S8), separator substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym, ze zintegrowanym osadnikiem i wewnętrznym bypassem - szt.1 typowy wylot betonowy DN1000 wraz z zabezpieczeniem skarp koszami gabionowymi wypełnionymi tłuczniem - szt.1 - odtworzenie nawierzchni bitumicznej istn. jezdni - ul. Towarowa: frezowanie całej szerokości jezdni zgodnie z PZT, rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji jezdni w zakresie wykopów zgodnie ze schematem odtworzenia, odtworzenie konstrukcji mas bitumicznych (beton asfaltowy) zgodnie ze schematem odtworzenia, - wykonanie wycinki krzewów na trasie kanalizacji wraz z zagospodarowaniem odpadów drzewnych, - odtworzenie terenów zielonych poprzez zahumusowanie i obsianie trawą, - odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych, - przepięcie istn. kolektora do nowego wraz z zaślepieniem nieczynnych już odcinków. Materiały z rozbiórki tj asfalt z frezowania podlegają zwrotowi dla Zamawiającego, wraz z udokumentowaniem tego w stosownym protokole przekazania. Przedmiary robót są przykładowe. Załączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie działania i wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia i uruchomienia całości zadania. W ramach oferowanej ceny wykonawca zobowiązany jest opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu oraz do wykonania i utrzymania dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy, rozebrania i doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wyrys terenu przedstawiający aktualny sposób zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Ewentualne nazwy materiałów zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym, SST i przedmiarach podano jako przykładowe, określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych firm, które odpowiadają zakładanemu standardowi lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego oraz kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 450 000,00 PLN. W okresie dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo - finansowy. 2. GWARANCJA - minimalny wymagany okres gwarancji 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN (dwanaście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy zamawiającego: 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 (konto Urzędu Miasta Ełku w PKO BP S.A.) Uwaga! Dokumenty dotyczące wadium winne być dołączone do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot wykonawcy bez dekompletowania oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach