Przetargi.pl
Wykonanie remontu budynku Posterunku Policji w Zalewie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 089 5225205
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 6/8 6/8
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 089 5225205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu budynku Posterunku Policji w Zalewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Posterunku Policji w Zalewie przy ul. 29 Stycznia 7, obejmującego remont dachu i elewacji, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ. 2. Zamawiający zleca wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych w projekcie umowy warunkach. 3. Przedmiotem zamówienia, poza robotami ujętymi w kosztorysie ofertowym, są także: a. roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a nie tylko wyszczególnione w przedmiarach robót; b. roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji technicznej; c. roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i z zasadami wiedzy technicznej, które nie zostały uwzględnione w projekcie budowlanym i kosztorysie ofertowym. 4. Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w Przedmiarach robót stanowiących załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 5. 8. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach