Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489N w miejscowości Najdymowo

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489N w miejscowości Najdymowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - montażowe zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489N w miejscowości Najdymowo.1.1.Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót złożonego w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie.1.2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.1.3.Kategoria ruchu to KR2.2.Prace budowlane obejmować będą obejmować fragment drogi powiatowej, który ze względu na zakres prac został podzielony na dwa odcinki:2.1.Odcinek I od km 2+849 do km 2+968. 2.1.1.Opis stanu istniejącego. Przebudowywany odcinek posiada nawierzchnię gruntową szerokości 3m. Pobocza silnie zawyżone. 2.1.2.Zakres prac. a)Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z przebudową drogi o nawierzchni gruntowej na bitumiczną. b)W ramach przebudowy należy wykonać: poszerzenie drogi o szerokości 4m;-montaż korytek ściekowych przejazdowych o szerokości 40cm;wykonanie pobocza o szerokości 60cm;wykonanie malowania linii krawędziowych P-7b (dwustronnie) c)Jezdnia szerokości 4m:Korytowanie na głębokości 60cm;Rozłożenie warstwy grubości 30cm kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5;Rozłożenie warstwy grubości 20cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 C70/30 zgodnie z normą PN-EN 13242 o zawartości frakcji pylastych nie większej niż 30%;Ułożenie warstwy wyrównującej betonu asfaltowego o grubości 7cm;Ułożenie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego o grubości 5cm;Nawierzchnia asfaltowa wg WT-1 2010 oraz WT-2 2010 d)Korytka ścekowe.Korytka ściekowe przejazdowe o szerokości 40cm, grubości 15cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm. e) Pobocze. Wykonanie pobocza obejmuje korytowanie na głębokość 15cm oraz wbudowanie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 C70/30 zgodnie z normą PN-EN 13242 o zawartości frakcji pylastych nie większej niż 30%.2.2.Odcinek II od km 2+968 do km 3+420. 2.2.1Opis stanu istniejącego. Przebudowywany odcinek posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5m.2.2.2Zakres prac. a)Przedmiot zamówienia na odcinku II obejmuje wykonanie nakładki z betonu asfaltowego o grubości 4cm oraz przebudowę zjazdów. Ponadto w ramach przebudowy należy wykonać malowanie linii krawędziowych P-7b (dwustronnie). b)Konstrukcja nakładki: oczyszczenie nawierzchni z nanosów;ułożenie warstwy betonu asfaltowego gr. 4cm.c)Konstrukcja zjazdów: Korytowanie na głębokości 44cm;Rozłożenie warstwy grubości 20cm kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5;Rozłożenie warstwy grubości 20cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 C70/30 zgodnie z normą PN-EN 13242 o zawartości frakcji pylastych nie większej niż 30%;Ułożenie warstwy wyrównującej betonu asfaltowego o grubości 4cm;Ułożenie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego o grubości 4cm;Nawierzchnia asfaltowa wg WT-1 2010 oraz WT-2 2010
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: OKRES GWARANCJI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-olsztynski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach