Przetargi.pl
Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1738 N w miejscowości Kruklanki (strona prawa, od siedziby Nadleśnictwa Borki do skrzyżowania z drogą pow. nr 1734 N), w lokalizacji od km 1+098 do km 1+229.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4293426
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Węgorzewska 4 4
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4293426
  REGON: 79067570800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1738 N w miejscowości Kruklanki (strona prawa, od siedziby Nadleśnictwa Borki do skrzyżowania z drogą pow. nr 1734 N), w lokalizacji od km 1+098 do km 1+229.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1738 N w miejscowości Kruklanki (strona prawa, od siedziby Nadleśnictwa Borki do skrzyżowania z drogą pow. nr 1734 N), w lokalizacji od km 1+098 do km 1+229. Zamówienie polegać będzie na wybudowaniu chodnika dla pieszych z kostki betonowej. Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz sposób wykonania robót opisany jest w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach