Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji drogi na dz. Nr 19/2, 19/3, obręb Molwity, gm. Bartoszyce

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5248800 , fax. 89 5248802
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 6 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5248800, fax. 89 5248802
  REGON: 01034470800704
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji drogi na dz. Nr 19/2, 19/3, obręb Molwity, gm. Bartoszyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi na działkach nr 19/2, 19/3 obręb Molwity, gm. Bartoszyce polegająca na przebudowie jezdni z kostki brukowej na jezdnię bitumiczną o długości 1795 m. 2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi jednojezdniowej w terenie niezabudowanym, obciążenie nawierzchni - 80 kN/oś, kategoria obciążenia ruchem - KR1, teren płaski, przekrój poprzeczny jezdni - jedno i dwuspadowy, szerokość jezdni - 4,00 m (pasy ruchu 2 x 2,00 m), szerokość pobocza 0,75 m, powierzchnia jezdni 7376,59 m2, konstrukcja nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna beton asfaltowy AC8S - gr. 4 cm; - warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W - gr. 4 cm; - podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych stab. mechanicznie - gr. 25 cm; - w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - gr. 35 cm, konstrukcja nawierzchni poszerzenia z kostki brukowej: - kostka brukowa z rozbiórki; - w-wa odsączająca z kruszywa naturalnego - gr. 10 cm. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja drogi na działce nr 19/2, 19/3 obręb Molwity, gm. Bartoszyce - branża drogowa. b) Szczegółowe specyfikacje techniczne. W/w dokumentacja w formie elektronicznej w postaci plików w formacie Adobe Acrobat (PDF), stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ i dostępna jest na stronie Zamawiającego www.anr.gov.pl 4. W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do patentu, znaku towarowego lub pochodzenia, w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, przyjmuje się, że Zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość i funkcjonalność. 5. Przedmiot dodatkowo został opisany w projekcie umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 33 000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych); W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej za wadium złożone w terminie zostanie uznane obciążenie wpłatą konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Olsztyn Nr 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 359). 2. Pozostałe kwestie dot. wadium zawarte są w rozdziale 13 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach