Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz obsługą maszyn do obróbki drewna

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 520-30-78 , fax. 0-87 520-27-46
 • Data zamieszczenia: 2015-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
  ul. Armii Krajowej 30 30
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 520-30-78, fax. 0-87 520-27-46
  REGON: 51093402100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.olecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz obsługą maszyn do obróbki drewna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz obsługą maszyn do obróbki drewna, organizowanego w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I), dla 10 osób, posiadających status osoby bezrobotnej. 2. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz bezpiecznej wymiany butli w wózkach jezdniowych zasilanych gazem. Szkolenie ma wyposażyć również uczestników szkolenia w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne obsługi strugarek czterostronnych wielogłowicowych oraz frezarek dolnowrzecionowych. Wykonawca w programie szkolenia ustali i szczegółowo określi cele szkolenia w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia w wymiarze 150 godzin zegarowych (w tym 67 godzin zajęć z zakresu kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli w wózkach jezdniowych zasilanych gazem), obejmujących zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne, liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby zajęcia w danym dniu kończyły się przerwą. 4. Zakres szkolenia musi obejmować co najmniej zagadnienia związane m. in. z : a) kurs przygotowujący do egzaminu na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych w kategorii II WJO obejmujący: typy i odmiany wózków jezdniowych oraz ich charakterystyka; budowa i wyposażenie wózka jezdniowego; czynności operatora przy obsłudze i czasie pracy z wózkiem jezdniowym; wykonywanie załadunku, przewozu i rozładunku różnych surowców, półfabrykatów i towarów oraz zabezpieczanie ładunku podczas transportu wózkiem jezdniowym; przepisy BHP przy eksploatacji wózków jezdniowych; zajęcia praktyczne w zakresie nauki jazdy i wykonywania manewrów wózkiem jezdniowym; zasady bezpiecznej wymiany butli w wózkach jezdniowych zasilanych gazem; . b) bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze strugarek i frezarek do drewna; obsługa, nadzór oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym strugarki czterostronnej wielogłowicowej oraz frezarki dolnowrzecionowej. Podczas realizacji szkolenia osoby szkolone nabędą umiejętności: - w zakresie strugarki czterostronnej wielogłowicowej: klasyfikacja drewna pod względem wad naturalnych oraz wad przetarcia; nastawianie właściwej grubości strugania na strugarkach, dobieranie wysokości wysunięcia rolek nad powierzchnię stołu oraz dobieranie i regulowanie siły nacisku listew dociskowych i walców posuwowych; dobieranie prędkości posuwu strugarek grubiarek czterostronnych, stosownie do wymiarów obrabianych elementów i wysokości struganej warstwy; regulowanie ustawienia urządzeń podpierających, prowadzących i dociskowych oraz położenia wrzecion pionowych i nastawialnych poziomych w strugarkach czterostronnych; wymienianie i mocowanie narzędzi na wrzecionach poziomych i pionowych strugarek czterostronnych; bieżące konserwowanie strugarek polegające na czyszczeniu, okresowym smarowaniu i wymianie oleju w skrzynkach przekładniowych; - w zakresie frezarki dolnowrzecionowej: klasyfikacja drewna pod względem wad naturalnych oraz wad przetarcia; regulowanie położenia zespołu roboczego, nastawianie prędkości obrotowej i wymienianie narzędzi we frezarkach dolnowrzecionowych; obrabianie na frezarkach dolnowrzecionowych z posuwem ręcznym elementów drewnianych wzdłuż prowadnic i przy użyciu wzorników; bieżące konserwowanie frezarek polegające na czyszczeniu, okresowym smarowaniu i wymianie oleju w skrzynkach przekładniowych; - w zakresie wózków jezdniowych: codzienna obsługa wózka (dokonywanie oględzin zewnętrznych, sprawdzanie działania urządzeń sygnalizacyjnych, kontrolnych i sterowniczych, sprawdzanie poziomu oleju w przekładni napędowej i kierowniczej); wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz manewrowanie wózkiem i przemieszczanie towarów; pobieranie, sprawdzanie ilościowe i przekazywanie towarów odbiorcy oraz prowadzenie dokumentacji przewozowej; zabezpieczanie przewożonego towaru przed zniszczeniem i uszkodzeniem podczas załadunku, wyładunku oraz transportu; równomierne układanie ładunku na paletach, specjalnych podstawach lub klockach za pomocą obsługiwanego pojazdu; załadowywanie i wyładowywanie spaletyzowanych ładunków z samochodów ciężarowych i przyczep; ustawianie spaletyzowanych materiałów w stosy, z uwzględnieniem ich dopuszczalnej wysokości i stateczności; 5. Szkolenie powinno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 6. Zajęcia powinny odbywać się w okresie od poniedziałku do soboty, w godzinach między 700 a 1600 w wymiarze od 6 do 8 godzin zegarowych dziennie. 7. Szkolenie w zakresie kierowcy wózków jezdniowych ma być realizowane wg programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. 8. Program szkolenia powinien być opracowany w oparciu o rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667). 9. Zastosowane metody nauczania muszą uwzględniać indywidualne podejście do każdego z uczestników i zapewnić maksymalny stopień przygotowania do egzaminów. 10. Miejsce realizacji szkolenia: a) zajęcia teoretyczne muszą zostać przeprowadzone na terenie Olecka lub niżej wymienionego zakładu; b) zajęcia praktyczne zostaną zrealizowane na terenie zakładu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LIMBA Ryszard Majewski, Tomasz Szerel Sp.J. - Kukowo 4A, 19-400 Olecko. Wykonawca uzgodni z dysponentem zakładu możliwość realizacji szkolenia i harmonogram realizacji zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie uzgodnień. Wykonawca zorganizuje dowóz uczestników szkolenia z Olecka do Kukowa i powrotu do Olecka w dniach których będą odbywały się zajęcia. Koszty z tym związane należy wliczyć w cenę szkolenia. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, aby pokrycie kosztów dojazdu odbyło się na zasadzie refundacji dla uczestników szkolenia. 11. Zamawiający nie dopuszcza realizacji szkolenia w formule kształcenia na odległość. 12. Lokal, w którym będą przeprowadzane zajęcia teoretyczne i praktyczne powinien posiadać pomieszczenia sanitarne i socjalne, gwarantować naukę w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a jego wyposażenie i pomoce dydaktyczne muszą być dostosowane do prowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) zapewnienia w trakcie trwania szkolenia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi, b) ubezpieczenia, osób wskazanych przez Zamawiającego, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez wykonawcę faktury/rachunku, c) zapewnienia niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia adekwatnych do treści szkolenia, umożliwiających prawidłowe przygotowanie się do egzaminu końcowego tj. co najmniej jeden podręcznik związany z tematyką szkolenia odnoszący się do zakresu szkolenia na wózek jezdniowy, notatnik formatu A4 zawierający co najmniej 50 kartek, 1 długopis, 1 zakreślacz, 1 teczka, segregator formatu A4. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne w wersji papierowej powinny być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem i będą stanowiły po zakończeniu szkolenia własność uczestnika szkolenia, d) zapewnienia odzieży ochronnej dla każdego uczestnika szkolenia tj. co najmniej spodnie, bluza, koszula, obuwie robocze, czapka. Odzież ochronna powinna być przekazana każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem i będzie stanowiła po zakończeniu szkolenia własność uczestnika szkolenia, e) zapewnienia podczas realizacji zajęć praktycznych w zależności od potrzeb rękawic ochronnych, masek przeciwpyłowych, f) zapewnienia do realizacji zajęć praktycznych niezbędnych materiałów tj. co najmniej 1,5 m3 na każdego uczestnika szkolenia tarcicy struganej z drewna iglastego (sosna/świerk), minimum pół litra kleju do drewna na 1 osobę, minimum 250 wkrętów do drewna 40x60 na 1 osobę. g) sprawdzania efektów szkolenia, h) sprawowania nadzoru wewnętrznego nad szkoleniem, służącemu podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia, i) stosowania wizualizacji projektu Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I) na dokumentach związanych z realizacją szkolenia, j) oznaczenia miejsca realizacji szkolenia organizowanego w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I), k) zapewnienia nadzoru wewnętrznego poprzez wyznaczenie osoby, która będzie do dyspozycji uczestników szkolenia w trakcie szkolenia i będzie odpowiadała za organizację szkolenia i sprawny przebieg szkolenia, l) zapewnienia uczestnikom szkolenia poczęstunku (ciastka, kawa, herbata, cukier, woda mineralna) w trakcie trwania przerw, podczas realizacji zajęć teoretycznych. Podczas realizacji zajęć praktycznych musi zostać zapewniony poczęstunek (min. kanapki z wędliną lub inny posiłek równoważny, ciastka, kawa, herbata, cukier, woda mineralna). ł) wymiany wykładowcy w ciągu pięciu dni roboczych od wezwania Zamawiającego w przypadku zgłoszenia przez co najmniej 3 uczestników szkolenia negatywnych opinii na temat poziomu dydaktycznego i merytorycznego zajęć lub niskiego poziomu dydaktycznego i merytorycznego zajęć stwierdzonego podczas wizytacji zajęć przeprowadzonej przez Zamawiającego w trakcie trwania szkolenia. Zmiana wykładowcy będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w siwz. 14. Szkolenie w zakresie kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz obsługą maszyn do obróbki drewna musi zakończyć się egzaminami. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi egzamin na zakończenie szkolenia oraz egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie kierowcy wózków jezdniowych. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników szkolenia do egzaminu zewnętrznego i z jego przeprowadzeniem. Koszty należy ująć w cenie szkolenia. Na poświadczenie możliwości zorganizowania przez Wykonawcę w okresie realizacji szkolenia egzaminu w zakresie kierowcy wózków jezdniowych Wykonawca przedstawi z Urzędu Dozoru Technicznego dokument potwierdzający możliwość jego przeprowadzenia w terminie realizacji szkolenia. 15. Po ukończonym szkoleniu wykonawca wyda uczestnikom szkolenia: a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pn. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i obsługą maszyn do obróbki drewna zawierające, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. W przypadku wydawania zaświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz.622) należy dołączyć do niego suplement zawierający informacje odnośnie okresu trwania szkolenia, tematów i wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia do którego suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową; b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pn. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz obsługą maszyn do obróbki drewna z wizualizacją projektu Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I). 16. Po pozytywnym wyniku egzaminu w zakresie kierowcy wózków jezdniowych absolwent kursu otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II WJO, zakres uprawnienia: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.olecko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach