Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Operator koparko-ładowarki klasa III wszystkie typy - dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2015.

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. gen. Józefa Bema 16A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 429 69 00 , fax. 87 429 69 01
 • Data zamieszczenia: 2015-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. gen. Józefa Bema 16A 16A
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 429 69 00, fax. 87 429 69 01
  REGON: 51143399900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-wegorzewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Operator koparko-ładowarki klasa III wszystkie typy - dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2015.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Operator koparko-ładowarki klasa III wszystkie typy - dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2015. Szkolenie musi obejmować zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych. Liczba godzin szkolenia: 210 godzin zegarowych dla każdego uczestnika szkolenia, w tym 8 godzin z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy. Preferuje się aby szkolenie realizowane było w wymiarze ok. 8 godzin zegarowych dziennie. Program szkolenia musi być zgodny z programem zatwierdzonym przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118, poz. 1263), a także odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 z późn.zm.). Ponadto program szkolenia powinien zawierać moduł z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjna powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118, poz. 1263) w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakończonym szkoleniu. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i umożliwić przystąpienie uczestnikom kursu do powyższego egzaminu (w godzinach umożliwiających uczestnikom kursu dotarcie do miejsca jego przeprowadzenia). W przypadku przeprowadzenia egzaminu państwowego następnego dnia, bezpośrednio po dniu zakończenia szkolenia, dopuszcza się możliwość zapewnienia dodatkowego noclegu i wyżywienia. W przypadku przeprowadzenia egzaminu w każdym kolejnym dniu Wykonawca winien w jednostkowej kalkulacji kosztów szkolenia uwzględnić koszt dojazdu uczestników szkolenia na egzamin państwowy (z Węgorzewa do miejsca przeprowadzenia egzaminu oraz z powrotem). Szkolenie musi odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu zgodnie z art. 40 ust 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami). Preferuje się aby zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku (dodatkowo dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w weekendy). Zajęcia nie powinny zaczynać się przed godziną 7.00 i kończyć się później niż po godzinie 18.00. Miejsce realizacji szkolenia - terytorium Polski. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: a) dojazd z Węgorzewa do miejsca realizacji szkolenia oraz transport powrotny do Węgorzewa na okres realizacji szkolenia lub b) zakwaterowanie i wyżywienie na okres realizacji szkolenia. Koszt powyższego przejazdu (transportu) lub wyżywienia i zakwaterowania uczestników szkolenia Wykonawca winien uwzględnić w jednostkowej kalkulacji kosztów szkolenia. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca ubezpieczy uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Ubezpieczenie musi obejmować okres trwania szkolenia oraz egzaminu państwowego - suma ubezpieczenia 20 000,00zł. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu. Osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia muszą posiadać kwalifikacje lub / i wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzonych zajęć. Planowany termin realizacji zamówienia - IV kwartał 2015 r. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - listopad 2015 r., planowany termin zakończenia zamówienia - nie później niż do 15 grudnia 2015 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń objętych zamówieniem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup-wegorzewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach