Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 520-30-78 , fax. 0-87 520-27-46
 • Data zamieszczenia: 2015-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
  ul. Armii Krajowej 30 30
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 520-30-78, fax. 0-87 520-27-46
  REGON: 51093402100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.olecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, organizowanego w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I), dla 10 osób, posiadających status osoby bezrobotnej. 2. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie robót wykończeniowych w budownictwie. Szkolenie ma wyposażyć również uczestników szkolenia w umiejętności montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych w stopniu umożliwiającym ich certyfikację. Wykonawca w programie szkolenia ustali i szczegółowo określi cele szkolenia w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia w wymiarze 200 godzin zegarowych, obejmujących zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne, liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby zajęcia w danym dniu kończyły się przerwą. 4. Zakres szkolenia musi obejmować co najmniej zagadnienia związane m. in. z : a) kurs przygotowujący do egzaminu na montażystę rusztowań budowlano-montażowych metalowych, obejmujący m.in. użytkowanie eksploatacyjne, bezpieczeństwo i higiena pracy, budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych, technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych, zajęcia praktyczne. b) bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac wykończeniowych w budownictwie, odgrzybianie ścian; montaż sufitów podwieszanych; budowa ścian z regipsów; prace przygotowawcze do montażu drzwi; montaż drzwi; przecieranie tynków wewnętrznych; wykonywanie gładzi gipsowej; prace związane z przygotowaniem podłoża (gruntowanie); układanie terakoty, glazury; kładzenie tynków na ścianach; malowanie farbami emulsyjnymi itp. 5. Szkolenie powinno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 6. Zajęcia muszą odbywać się w okresie od poniedziałku do piątku, w godzinach między 700 a 1600 w wymiarze 8 godzin zegarowych dziennie. Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia również w soboty, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą realizowane w wymiarze 6 godzin zegarowych dziennie, w godzinach między 800 a 1600. 7. Szkolenie w zakresie montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych winno być realizowane wg programu opracowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, przez podmiot posiadający Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) do przeprowadzenia szkolenia o specjalności montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. 8. Program szkolenia powinien być opracowany w oparciu o rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667). 9. Zastosowane metody nauczania muszą uwzględniać indywidualne podejście do każdego z uczestników i zapewnić maksymalny stopień przygotowania do egzaminów. 10. Miejsce realizacji szkolenia: a) w odniesieniu do zajęć z zakresu prac wykończeniowych w budownictwie: zajęcia teoretyczne muszą zostać przeprowadzone na terenie Olecka. Miejsce realizacji zajęć praktycznych: budynek znajdujący się przy ul. Kolejowej 32, 19-400 Olecko (właściciel - Starostwo Powiatowe w Olecku). Wykonawca uzgodni z dysponentem budynku dokładny zakres prac, które będą realizowane na zajęciach praktycznych oraz harmonogram realizacji zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie uzgodnień; b) w zakresie montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych - baza szkoleniowa wskazana przez Wykonawcę: - jeżeli szkolenie będzie przeprowadzane w odległości do 40 km od Olecka Wykonawca zorganizuje oraz pokryje koszty dowozu uczestników szkolenia z Olecka do miejsca realizacji zajęć i powrotu do Olecka w dniach, w których będą przeprowadzane zajęcia. Koszty z tym związane należy wliczyć w cenę szkolenia. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, aby pokrycie kosztów dojazdu odbyło się na zasadzie refundacji dla uczestników szkolenia. - jeżeli szkolenie będzie realizowane w odległości powyżej 40 km od Olecka Wykonawca zorganizuje i zapewni zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnikom szkolenia na czas realizacji szkolenia oraz zabezpieczy transport uczestników szkolenia z Olecka do miejsca realizacji zajęć i powrotu do Olecka. Koszty z tym związane należy wliczyć w cenę szkolenia. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, aby pokrycie kosztów dojazdu odbyło się na zasadzie refundacji dla uczestników szkolenia. 11. Zamawiający nie dopuszcza realizacji szkolenia w formule kształcenia na odległość. 12. Lokal, w którym będą przeprowadzane zajęcia teoretyczne i praktyczne powinien posiadać pomieszczenia sanitarne i socjalne, gwarantować naukę w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a jego wyposażenie i pomoce dydaktyczne muszą być dostosowane do prowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) zapewnienia w trakcie trwania szkolenia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi, b) ubezpieczenia, osób wskazanych przez Zamawiającego, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez wykonawcę faktury/rachunku, c) zapewnienia niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia adekwatnych do treści szkolenia, umożliwiających prawidłowe przygotowanie się do egzaminu końcowego tj. co najmniej dwa podręczniki związane z tematyką szkolenia (w tym jeden z zakresu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych i drugi z zakresu bhp lub prac wykończeniowych w budownictwie z tematyką bhp), notatnik formatu A4 zawierający co najmniej 50 kartek, 1 długopis, 1 zakreślacz, 1 teczka, segregator formatu A4. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne w wersji papierowej powinny być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem i będą stanowiły po zakończeniu szkolenia własność uczestnika szkolenia, d) zapewnienia odzieży ochronnej dla każdego uczestnika szkolenia tj. co najmniej spodnie, bluza, koszula, obuwie robocze, czapka oraz środków czystości (ręcznik, mydło). Odzież ochronna oraz środki czystości powinny być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem i będą stanowiły po zakończeniu szkolenia własność uczestnika szkolenia, e) zapewnienia podczas realizacji zajęć praktycznych w zależności od potrzeb rękawic ochronnych, okularów ochronnych, kasków ochronnych, f) zapewnienia do realizacji zajęć praktycznych w zakresie prac wykończeniowych w budownictwie co najmniej następujących materiałów: - materiały główne: cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków - 500 kg, cienkowarstwowa zaprawa klejowa - 100 kg, , farba emulsyjna - 100 l, gips szpachlowy - 300 kg, mieszanka do tynków mozaikowych - 200 kg, płytki ceramiczne i terakotowe - 100 m2, płyty gipsowo-kartonowe przeciwwilgociowe - 100 m2, preparat gruntujący - 50 l, profil sufitowy - 100 m2, drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wyposażone co najmniej w zamek, klamkę, zawiasy; - materiały towarzyszące: listwy maskujące, łączniki krzyżowe, łączniki rozporowe, papier ścierny w arkuszach, piasek do zapraw, silikon, środki impregnacyjne - preparaty solowe, taśma spoinowa, taśma uszczelniająca, wapno suchogaszone, wieszak, wkręty, zaprawa do spoinowania, zaprawa klejąca, zaprawa klejowa sucha mieszanka. Materiały towarzyszące związane z wykonywaniem prac na zajęciach praktycznych powinny być zapewnione przez Wykonawcę w ilościach powiązanych z materiałami głównymi. g) sprawdzania efektów szkolenia, h) sprawowania nadzoru wewnętrznego nad szkoleniem, służącemu podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia, i) stosowania wizualizacji projektu Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I) na dokumentach związanych z realizacją szkolenia, j) oznaczenia miejsca realizacji szkolenia organizowanego w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I), k) zapewnienia nadzoru wewnętrznego poprzez wyznaczenie osoby, która będzie do dyspozycji uczestników szkolenia w trakcie szkolenia i będzie odpowiadała za organizację szkolenia i sprawny przebieg szkolenia, l) zapewnienia uczestnikom szkolenia poczęstunku (ciastka, kawa, herbata, cukier, woda mineralna) w trakcie trwania przerw, podczas realizacji zajęć teoretycznych. Podczas realizacji zajęć praktycznych musi zostać zapewniony poczęstunek (min. kanapki z wędliną lub inny posiłek równoważny, ciastka, kawa, herbata, cukier, woda mineralna), ł) wymiany wykładowcy w ciągu pięciu dni roboczych od wezwania Zamawiającego w przypadku zgłoszenia przez co najmniej 3 uczestników szkolenia negatywnych opinii na temat poziomu dydaktycznego i merytorycznego zajęć lub niskiego poziomu dydaktycznego i merytorycznego zajęć stwierdzonego podczas wizytacji zajęć przeprowadzonej przez Zamawiającego w trakcie trwania szkolenia. Zmiana wykładowcy będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w siwz. 14. Szkolenie w zakresie technologa robót wykończeniowych w budownictwie musi zakończyć się egzaminami. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi egzamin na zakończenie szkolenia oraz egzamin w zakresie montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzaminy mogą stanowić część programu szkolenia. Na poświadczenie możliwości zorganizowania przez Wykonawcę w okresie realizacji szkolenia egzaminu w zakresie montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych Wykonawca przedstawi z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie dokument potwierdzający możliwość jego przeprowadzenia w terminie realizacji szkolenia. 15. Po ukończonym szkoleniu wykonawca wyda uczestnikom szkolenia: a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pn. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie zawierające, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. W przypadku wydawania zaświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz.622) należy dołączyć do niego suplement zawierający informacje odnośnie okresu trwania szkolenia, tematów i wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia do którego suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową; b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pn. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z wizualizacją projektu Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I). 16. Po pozytywnym wyniku egzaminu w zakresie montażysty rusztowań budowlanych montażowych metalowych absolwent kursu otrzyma świadectwo i książkę operatora maszyn roboczych z wpisem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji szkoleń w zakresie prac wykoń. w budow. i montażysty rusztowań bud.-montaż. metal
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.olecko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach