Przetargi.pl
Szkolenie Spawanie metodami TIG-141 i MAG-135 dla 10 osób bezrobotnych DPI.5523-2/RPO/MJ/16

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 625-01-30 , fax. 0-89 625-01-39
 • Data zamieszczenia: 2016-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
  ul. Traugutta 23 23
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 625-01-30, fax. 0-89 625-01-39
  REGON: 51092870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nidzica.up.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie Spawanie metodami TIG-141 i MAG-135 dla 10 osób bezrobotnych DPI.5523-2/RPO/MJ/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia Spawanie metodami TIG-141 i MAG-135 dla 10 osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywni powyżej 29 roku życia (II) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dodatkowe wymagania zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne. Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio wykonujących zamówienie zatrudniona była co najmniej 1 osoba niepełnosprawna, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721 z późn. zm.) lub co najmniej 1 osoba bezrobotna, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń objętych zamówieniem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nidzica.up.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach