Przetargi.pl
dostawy szwów chirurgicznych i folii operacyjnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Żeromskiego 22
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 230-41-97 , fax. 055 230-41-50
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
  ul. Żeromskiego 22 22
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 230-41-97, fax. 055 230-41-50
  REGON: 17074575100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiejski.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy szwów chirurgicznych i folii operacyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywne dostawy do Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych i folii operacyjnej w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załącznikach od nr 1.1. do nr 1.3. (arkusze asortymentowo- cenowe). Pakiet 1. Szew syntetyczny wchłanialny 60-90 dni, podtrzymanie 21 dni, pleciony homopolimer kwasu poliglikolowego, pokryty polikaprolatem- Zał. 1. 1 Pakiet 2. Szew syntetyczny, monofilament, wchłanialny 56 dni, podtrzymywanie tkankowe min. 10 dni- Zał. 1. 2 Pakiet 3. Folia operacyjna- Zał. 1. 3 2. Dopuszczalna tolerancja wielkości igły i nitki +/- 5%- dotyczy Pakietu 1 i 2 3. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ): 33141121-4, 331411000-0
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmiejski.elblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach