Przetargi.pl
Usługa szkolenia zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 520-30-78 , fax. 0-87 520-27-46
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
  ul. Armii Krajowej 30 30
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 520-30-78, fax. 0-87 520-27-46
  REGON: 51093402100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.olecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkolenia zawodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Operator przecinarek nawierzchni drogowych, ubijaków wibracyjnych i zagęszczarek oraz operator równiarek kl. III, realizowanego w ramach projektu Nowe perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 20 osób, posiadających status rolnika lub domownika rolnika w zakresie trzech specjalności zawodowych: a) Operator przecinarek nawierzchni drogowych; b) Operator ubijaków wibracyjnych i zagęszczarek; c) Operator równiarek kl. III. Każdą z trzech wymienionych specjalności zostanie objęty każdy uczestnik szkolenia. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi przecinarek nawierzchni drogowych, ubijaków wibracyjnych i zagęszczarek, równiarek kl. III oraz przygotowanie do złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Miejsce realizacji: Baza szkoleniowa wskazana przez wykonawcę. Wykonawca pokryje koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż siedziba zamawiającego. Warunki realizacji zamówienia: Program szkolenia powinien umożliwić uzyskanie praktycznych i teoretycznych umiejętności w zakresie obsługi przecinarek nawierzchni drogowych, ubijaków wibracyjnych i zagęszczarek oraz równiarek kl. III. Program szkolenia przedstawiony zamawiającemu przez wykonawcę powinien zawierać w szczególności: - nazwę szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - cele szkolenia, - miejsce realizacji szkolenia, z podziałem na część teoretyczną i praktyczną szkolenia, - plan szkolenia określający nazwy modułów oraz ich wymiar w godzinach z uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej i praktycznej, - materiał nauczania i treści szkolenia w zakresie poszczególnych modułów, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - materiały szkoleniowe, jakie otrzymają uczestnicy szkolenia, - sposób sprawdzania efektów szkolenia, - opis bazy szkoleniowej, - wymagania stawiane kandydatom. Szkolenie winno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia oraz harmonogramem realizacji szkolenia przedstawionym przez wykonawcę i zawartym w karcie kursu. Realizacja szkolenia powinna odbywać się w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczno-pedagogiczne. Zaleca się, aby zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Zamawiający przewiduje również możliwość prowadzenia zajęć w soboty, w przypadku gdy uczestnicy szkolenia nie będą przywożeni do Olecka. Zamawiający przewiduje w trakcie trwania szkolenia dwa wyjazdy uczestników szkolenia do Olecka na weekend. Wykonawca powinien uwzględnić ten fakt przy opracowywaniu harmonogramu realizacji szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w liczbie godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiających przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu państwowego, w oparciu o program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie trwania szkolenia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Na czas szkolenia Wykonawca ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków osoby skierowane na szkolenie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do sprawdzania efektów szkolenia. Wykonawca zobowiązany będzie - w dniu rozpoczęcia szkolenia - do zorganizowania badań lekarskich, mających na celu stwierdzenie zdolności do wykonywania zawodu operatora przecinarek nawierzchni drogowych, ubijaków wibracyjnych i zagęszczarek oraz równiarek kl. III. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania osobom skierowanym na szkolenie przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych umożliwiających prawidłowe przygotowanie się do egzaminu końcowego. Materiały szkoleniowe przekazywane każdemu uczestnikowi szkolenia muszą być adekwatne do treści szkolenia. Materiały powinny być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem państwowym. Po ukończonym szkoleniu wykonawca wyda uczestnikom szkolenia: a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy i umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych; b) świadectwo i książeczkę operatora maszyn roboczych; c) certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wizualizacją projektu Nowe perspektywy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.olecko.pl, www.rolnicy.efs.olecko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach