Przetargi.pl
Dostawa: karniszy podwójnych ściennych, koszy na śmieci plastikowych, suszarek do rąk oraz luster łazienkowych. Postępowanie prowadzone będzie pod nr 23/D/PN/2010

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5421600 , fax. 089 5421689
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Gietkowska 5
  10-170 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5421600, fax. 089 5421689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.pow.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa: karniszy podwójnych ściennych, koszy na śmieci plastikowych, suszarek do rąk oraz luster łazienkowych. Postępowanie prowadzone będzie pod nr 23/D/PN/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: metalowych, podwójnych karniszy ściennych o dł. 3 m oraz dł. 3,5 m; 200 szt. koszy na śmieci plastikowych o pojemności 25-30 l; 10 szt. elektrycznych suszarek do rąk o mocy 1200-2000 W i napięciu 230V oraz luster łazienkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441158100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.cso.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach