Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonak - Bałamutowo

Gmina Stare Juchy ogłasza przetarg

 • Adres: 19-330 Stare Juchy, Plac 500-lecia 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6199053 , fax. 087 6199053
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Juchy
  Plac 500-lecia 4 4
  19-330 Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6199053, fax. 087 6199053
  REGON: 00053952600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stare-juchy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonak - Bałamutowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonak - Bałamutowo, bez przyłączy wodociągowych. 2. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie: - Rurociąg PVC-U PN 10 SDR26 DN 160 L = 8638 m - Rurociąg PVC-U PN 10 SDR26 DN 110 L = 717 m - Rurociąg PVC-U PN 10 SDR26 DN 90 L = 1341 m 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: a) Projekty Budowlane b) Specyfikacje Techniczne 4. Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie zamówienia zgodnie z Projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi, sztuką budowlaną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać atesty i certyfikaty. 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 6. W cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa oraz przeprowadzonej wizji lokalnej. 7. Załączone kosztorysy ofertowe wraz z przedmiarami robót określają orientacyjnie zakres robót planowanych do wykonania zamówienia, umożliwiając tym samym skalkulowanie ceny. Oferent powinien przeanalizować załączone projekty budowlane i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączone przedmiary nie stanowią podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień z gestorami sieci uzbrojenia terenu i właścicielami oraz zarządcami terenu, w zakresie terminów wykonania robót i zajęcia gruntów oraz do uzyskania potwierdzeń właścicieli terenu dotyczących odtworzenia terenu do stanu pierwotnego. 9. Wykonawca udzieli 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium można wnieść w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego : BS Ełk O/Stare Juchy Nr 22 9331 0004 0010 0100 0260 0002 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.03.2010r., do godz. 9:00 5. Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż pieniężnej należy wnieść w oryginale (poza oferta) w terminie do dnia 16.03.2010r., do godz. 9:00 w pokoju nr 3 w budynku Urzędu Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na Budowę sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonka - Bałamutowo. W przypadku wysłania dokumentu droga pocztową, należy wysłać go w takim terminie, aby Zamawiający otrzymał go w terminie do dnia 16.03.2010r., do godz. 9:00 Natomiast kserokopie dowodu wniesienia wadium (poświadczoną za zgodność z oryginałem), należy dołączyć do oferty. 6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania jeżeli nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w pkt. 11, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.stare-juchy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach