Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego nr 18 na wielofunkcyjny wraz z przebudową pomieszczeń i przyłączy technicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie 28/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5421600 , fax. 89 5421689
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Saperska 1 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5421600, fax. 89 5421689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.cso.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego nr 18 na wielofunkcyjny wraz z przebudową pomieszczeń i przyłączy technicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie 28/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: wymiana pokrycia dachowego na ceramiczną dachówkę; remont wykuszy dachowych; wykonanie instalacji wentylacyjnych; wykonanie żelbetonowych ław fundamentowych; likwidacja istniejącej klatki schodowej; wykonanie izolacji termicznych wewnętrznych; przebudowa części pomieszczeń tj. : ścianek działowych z tynkami, posadzek; wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej; wykonanie gładzi i powłok malarskich; wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; prace naprawcze nawierzchni dróg i chodników; wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i hydrantowej; wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania; wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacji ciepła technologicznego, sprężonego powietrza; prace demontażowe wewnętrznych instalacji elektrycznych; instalacja zasilania gniazd wtyczkowych; instalacja oświetlenia, połączeń wyrównawczych, trasy kablowych, rozdzielnic elektrycznych; demontaż i wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 7, 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 61 700,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.cso.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach