Przetargi.pl
ZDP.7.252.25.2013- POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA WYBRANYCH ODC. DRÓG POWIATOWYCH POPRZEZ WYKONANIE NAPRAWY NAWIERZCHNI

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 55
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 644 22 32 , fax. 055 644 22 32
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Królewiecka 55 55
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 644 22 32, fax. 055 644 22 32
  REGON: 17081813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.braniewo.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZDP.7.252.25.2013- POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA WYBRANYCH ODC. DRÓG POWIATOWYCH POPRZEZ WYKONANIE NAPRAWY NAWIERZCHNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: Zadanie nr 1 Droga nr 1393N Krzewno - Gronówko. a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 2 500,0 m2 b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 2 500,00 m2 Zadanie nr 2 Droga nr 1393N m. Grzechotki (bruk). a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 036,00 m2 c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości - 1 036,00 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 036,00 m2 Zadanie nr 3 Droga nr 1393N Omaza - Żelazna Góra a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 674,00 m2 c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości - 674,00 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 674,00 m2 Zadanie nr 4 Droga nr 1320N Lutkowo - Siekiera a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 458,00 m2 b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 458,00 m2 Zadanie nr 5 Droga nr 1320N skrzyżowanie DP Nr 1320N z DP Nr 1397N (Siekiera) a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 442,00 m2 c) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonem asfaltowy AC 11W m z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości - 442,00 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 442,00 m2 Zadanie nr 6 Droga nr 1397N Piele - Zagaje a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości 500,0 m2 b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości 500,00 m2 Zadanie nr 7 Droga nr 1322N Piele - Grabowiec a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 750,00 m2 c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości - 750,00 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 750,00 m2 Zadanie nr 8 Droga nr 1324N Młynowo - Jarzeń a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 892,00 m2 b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 892,00 m2 Zadanie nr 9 Droga nr 1352N m. Łoźnik a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 995,00 m2 b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 995,00 m2 Zadanie nr 10 Droga nr 2376N Pieniężno ul. Królewiecka a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 280,00 m2 b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 280,00 m2 Zadanie nr 11 Droga nr 2374N Pieniężno ul. Cmentarna a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 060,00 m2 c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości - 1 060,00 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 060,00 m2 Zadanie nr 12 Droga nr 1314N m. Rogity a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 000,00 m2 b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości -1 000,00 m2 Zadanie nr 13 Droga nr 1314N m. Świętochowo a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 500,00 m2 b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 500,00 m2 Zadanie nr 14 Droga nr 1387N Szyleny - Brzeszczyny a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 752,00 m2 b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 752,00 m2 Zadane nr 15 Droga nr 1397N Bornity - Glebiska a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1219,00 m2 c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości - 1 219,00 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 219,00 m2 Zadanie nr 16 Droga nr 1330N Chruściel - Dąbrowa a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości 5 000,00 m2 b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 5 000,00 m2 Zadanie nr 17 Droga nr 1381N Braniewo - Zawierz a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wiążącej b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 260,00 m2 c) wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm betonem asfaltowym AC 11W z transportem w ilości - 1 260,00 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 260,00 m2 Zadanie nr 18 Droga nr 1326N Szarki - Sówki a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 860,00 m2 c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości - 860,00 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 860,00 m2 Przy przekazaniu placu budowy Zamawiający wskaże w terenie dokładną lokalizację odcinków do wykonania remontu nawierzchni. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, standardu i ilości w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Szczegółowy zakres robót - zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 6 SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.braniewo.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach