Przetargi.pl
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów umożliwiająca wykonanie oznaczeń w technice Elisa i Westernblot, do PZOZ w Ostródzie S. A.- Laboratorium.

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6427357 , fax. 089 6469250
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
  ul. Władysława Jagiełły 1 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6427357, fax. 089 6469250
  REGON: 51139872500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów umożliwiająca wykonanie oznaczeń w technice Elisa i Westernblot, do PZOZ w Ostródzie S. A.- Laboratorium.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów umożliwiająca wykonanie oznaczeń w technice Elisa i Westernblot, do PZOZ w Ostródzie S.A. - Laboratorium według ilości i asortymentu określonego w arkuszu asortymentowo- cenowym, stanowiącym załącznik nr 2,3 do SIWZ, oraz parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 4,5 do SIWZ. 2. Włączenie oferowanych analizatorów do oprogramowania, które posiada Zamawiający ( ECLIPSE dawne LSI Firmy Diagnostyka) jest warunkiem granicznym dla oferentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium za całość zamówienia wynosi: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/10).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-ostroda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach