Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznych materiałów do kontynuacji badań realizowanych w ramach grantów naukowych II

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5234692 , fax. 089 5234693
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  ul. Tuwima 10 10
  10-747 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5234692, fax. 089 5234693
  REGON: 00128934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Panstwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznych materiałów do kontynuacji badań realizowanych w ramach grantów naukowych II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa specjalistycznych materiałów do kontynuacji badań realizowanych w ramach grantów naukowych II 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistyczne materiały zużywalne, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę sukcesywnej dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. 4. Pozycje z opisem aktualnie używanych materiałów zużywalnych w badaniach - Wykonawca przy oferowaniu produktu zgodnego z numerem katalogowym nie musi załączać materiałów producenta. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku, na etapie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest do: a) załączenia wraz z ofertą karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne; b) załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, opis potwierdzający parametry wyspecyfikowane w załączniku nr 1 do siwz. 6. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów, wskazanych w pkt. II.1.3) 4 a-b. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 7. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia/nie spełnia). 8. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy, Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy dostarczenia próbek: a) 20 kompletów po 1 szt. opisanych pozycjami pakietu końcówek dla poz. 1-6, 8-18 b) komplety 20 szt. - po 1 szt. końcówki z poz. 19, 23, 27, 31, 34, 38, 42, 43 c) komplety - 20 szt. opisanych pozycjami próbki Pipetek Pasteura z poz. 116-125. 9. Jeżeli dostarczone próbki nie potwierdzą wymagań Zamawiającego, umowa nie zostanie podpisana. Zamawiający dopuszcza wybór oferty kolejnej z rankingu cen, po sprawdzeniu próbek równoważnych. 10. Oferowane materiały zużywalne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 11. Termin gwarancji na materiały zużywalne nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 12. Dostawa sukcesywna przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowania zamówienia tj. Część 1 - 120000,00 zł. Termin dostawy cząstkowej: do 14 dni od daty wysłania zamówienia lub 21 dni od daty wysłania zamówienia w przypadku towarów sprowadzanych od zagranicznego producenta - Wykonawca wpisuje odpowiednio do Formularza ofertowego i w przypadku wyboru 21 dni na dostawę cząstkową podpisuje oświadczenie. Wielkość każdej dostawy będzie każdorazowo wyspecyfikowana i przekazywana do Wykonawcy mailowo lub faksem, ze wskazaniem adresu, zakładu i osoby, do której należy dostarczyć odczynniki. Zamówienia cząstkowe będą składane 1-2 razy w miesiącu. 13. Zamówienie będzie przekazywane do Wykonawcy mailowo lub faksem, ze wskazaniem adresu, zakładu i osoby, do której należy dostarczyć materiały do badań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500,00 zł a) Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta 17 2030 0045 1110 0000 0045 2110, z dopiskiem przetarg ZP-PNK/D/2013/7/61 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 2 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami), 2) W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 2.2 - 2.5 stosowany oryginał dokumentu należy zdeponować: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, Olsztyn, ul. Bydgoska 7 pok. 25 - przed terminem składania ofert. Kopię w/w dokumentu zaleca się dołączyć do oferty. 3) Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą - zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 4) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 5) Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pan.olsztyn.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach