Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 539 31 68 , fax. 89 539 31 47
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  ul. Tuwima 10 10
  10-748 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 539 31 68, fax. 89 539 31 47
  REGON: 00128934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część. 3. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. 4. Pozycje z opisem aktualnie używanych materiałów zużywalnych w badaniach - Wykonawca przy oferowaniu produktu zgodnego z numerem katalogowym nie musi załączać materiałów producenta. 5. Oferowane zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowane materiały laboratoryjne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 6. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe, materiały, specyfikacje techniczne, broszury, foldery lub instrukcja obsługi producenta potwierdzające, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Dostarczone materiały muszą potwierdzać parametry określone w specyfikacji - załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wraz z ofertą materiałów producenta zawierających podstawowe dane oraz wymagania fizyczne;chemiczne dotyczące oferowanych materiałów. 8. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 9. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia;nie spełnia). Warunki realizacji dla całości przedmiotu zamówienia 10. Zamawiający nie może przewidzieć, które materiały i akcesoria wymienione w załączniku nr 1, i w jakiej ilości, będą wymagane do przeprowadzenia badań w poszczególnych etapach prowadzonych prac naukowo-badawczych. Zamawiający będzie składał sukcesywne zamówienia na poszczególne produkty wg cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1. Zamówienia będą składane sukcesywnie przez 15 miesięczny okres obowiązywania umowy. Umowa może zostać rozwiązana wcześniej w przypadku wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na zakup materiałów i akcesoriów do prowadzenia prac naukowo-badawczych tj. na: Część I - 6 150,00 PLN; Część II - 5 1045,00 PLN. 11.Dostawa sukcesywna. Miejsce dostawy: IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, 10-243 Olsztyn ul. Bydgoska 7 oraz 15-276 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-540 Białystok ul. Żurawia 71A 12.Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i;lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne 13.Termin gwarancji na materiały i akcesoria do badań nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia, oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 7 do SIWZ 14.Termin wykonania 15 miesięcy od podpisania umowy. Termin dostawy cząstkowej: zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy cząstkowej jest jednym z kryterium oceny ofert
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I: 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) Część II: 830,00 zł ( słownie: osiemset trzydzieści złotych i 00/100) 2) Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta 12 1130 1189 0025 0145 9820 0002, z dopiskiem przetarg ZP-PNK/D/2016/07/105 , 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami). 4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5) Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt. 2.3-2.4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, przy czym: a. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, b. dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, c. dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6) Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2.2-2.5, należy złożyć wraz z ofertą, w osobnej kopercie. 7) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsze. 8) Ponadto, zgodnie z art. 46 ust. 5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy zamówienia cząstkowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pan.olsztyn.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach