Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do korzystania z usługi

Gminny Zespół Oświaty Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4726310 , fax. 56 4726310
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Oświaty Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
  ul. Podleśna 1 1
  13-300 Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4726310, fax. 56 4726310
  REGON: 28017286000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanml.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do korzystania z usługi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 do szkoły i ze szkoły - w formie zakupu biletów miesięcznych upoważniających do przejazdu w funkcjonującej komunikacji otwartej. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje dowożenie uczniów uczęszczających do: 1) Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, 2) Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku, 3) Szkoły Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach, 4) Szkoły Podstawowej w Radomnie, 5) Szkoły Podstawowej w Skarlinie 6) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie i odwiezienie uczniów do miejsca zamieszkania w dni nauki, przewidziane organizacją roku szkolnego, określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół. 3.Szczegółowy opis tras, orientacyjne godzin przejazdów, liczba uczniów na poszczególnych trasach oraz mapa poglądowa - stanowią załączniki 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1f do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1)Prognozowana liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 327 osób, w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 320 osób oraz w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 320 osób. 2)Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie (np. w przypadku rezygnacji ucznia z kształcenia w danej placówce, długotrwałej choroby, zwiększenia ilości dzieci związaną z przeniesieniem). 3)Wskazana w pkt 1) szacunkowa liczba uczniów została podana dla potrzeb skalkulowania oferty przez Wykonawców, na podstawie prognozowanej liczby uczniów. Nie może ona skutkować jakimkolwiek roszczeniem Wykonawcy. 4)Podane w załącznikach 1a, 1b, 1c i 1d godziny wyjazdu i powrotu na poszczególnych trasach są godzinami orientacyjnymi, Wykonawca musi zagwarantować punktualne przybycie uczniów do szkół. 5)Czas oczekiwania na poszczególnych przystankach nie może być dłuższy niż 15 min. 4.Wykonawca zapewni podczas wykonywania przewozu opiekę nad uczniami zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.17 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) poprzez zapewnienie wykwalifikowanej opieki jednej osoby dorosłej w każdym środku transportu. 5.Szczegółowa, imienna liczba uczniów, dla których zostaną zakupione bilety (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem każdego miesiąca ( z wyjątkiem m-ca września). 6.Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym. 7.W ramach linii komunikacyjnych i kursów wg rozkładów utworzonych wg niniejszej specyfikacji, poza niniejszym zleceniem, Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób (np. mieszkańców gminy) w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności musi zapewnić transport uczniom w ramach zawartej umowy (wszyscy uczniowie muszą zajmować miejsca siedzące) i o ile będą wolne miejsca w środkach transportu. 8.Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Przewozy muszą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. 9.Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował środkami transportu oznaczonymi odpowiednimi tablicami ,przewóz dzieci, z ilością miejsc w pojazdach, zapewniającą dowóz wszystkim uczniom na poszczególnych trasach. 10.W razie uszkodzenia pojazdu Wykonawca niezwłocznie zapewni pojazd zastępczy, o parametrach nie gorszych bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminanml.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach