Przetargi.pl
świadczenie usług szkoleniowych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczki, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Wieliczkach - uczestników realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. Projektu Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach ogłasza przetarg

 • Adres: 19-404 Wieliczki, Ul. Lipowa 16
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 521 42 37 , fax. 87 521 42 37
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach
  Ul. Lipowa 16 16
  19-404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 521 42 37, fax. 87 521 42 37
  REGON: 51144429900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług szkoleniowych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczki, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Wieliczkach - uczestników realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. Projektu Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczki w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Wieliczkach uczestników realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. Projektu Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikami Projektu jest - w roku 2013 i 2014 - 22 osoby. Szczegółowy zakres świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w kwocie 3000 zł słownie: trzy tysiące złotych . Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba szkoleń zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach