Przetargi.pl
Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej

Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 28
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5227900 , fax. 089 5227901
 • Data zamieszczenia: 2016-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy
  ul. Głowackiego 28 28
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5227900, fax. 089 5227901
  REGON: 51132639300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wup.olsztyn.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 100 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w dniach 16 - 17.06.2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w organizacji szkoleń
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wup.olsztyn.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach