Przetargi.pl
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie usług szkoleniowych przeznaczonych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w MUP w Olsztynie. Usługi stanowią część całości zamówienia, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Część I Kurs Opiekunka dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim od podstaw + słownictwo branżowe. Część II Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Część III Kurs Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego. Usługi finansowane ze środków Funduszu Pracy

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-450 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 64 B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5372800 , fax. 89 5372801
 • Data zamieszczenia: 2016-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
  Al. Piłsudskiego 64 B 64 B
  10-450 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5372800, fax. 89 5372801
  REGON: 51095687300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.mup.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie usług szkoleniowych przeznaczonych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w MUP w Olsztynie. Usługi stanowią część całości zamówienia, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Część I Kurs Opiekunka dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim od podstaw + słownictwo branżowe. Część II Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Część III Kurs Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego. Usługi finansowane ze środków Funduszu Pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie usług szkoleniowych na rzecz Zamawiającego przeznaczonych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Usługi stanowią część całości zamówienia, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Usługi szkoleniowe finansowane są ze środków Funduszu Pracy. Część I - Kurs Opiekunka dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim od podstaw + słownictwo branżowe. Szkolenie przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Osoby skierowane na szkolenie będą posiadały aktualne badania lekarskie sanitarno - epidemiologiczne. Liczba osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 10 osób. Termin wykonania zamówienia maksymalnie 3 miesiące. Pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia maj 2016 roku. Część II - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Szkolenie przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji zawodowych do opieki nad dziećmi do lat 3, a chciałyby podjąć pracę opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym uzyskując kwalifikacje uprawniające do opieki nad dziećmi zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 04.02.2011 r. (Dz. U. 2013 poz. 1457 z późn. zm.). Osoby skierowane na szkolenie będą posiadały aktualne badania lekarskie sanitarno - epidemiologiczne. Liczba osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 10 osób. Termin wykonania zamówienia maksymalnie 2 miesiące. Pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia maj 2016 roku. CZĘŚĆ III Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego Szkolenie przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Osoby skierowane na szkolenie będą posiadały aktualne badania lekarskie. Liczba osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 10 osób. Termin wykonania zamówienia maksymalnie 2 miesiące. Pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia maj 2016 rok. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - Liczba osób na szkoleniu może ulec zmianie (może się zmniejszyć).W takim przypadku Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie kalkulacji kosztów uwzględniającą faktyczną ilość osób uczestniczących w szkoleniu (pomniejszy koszt szkolenia proporcjonalnie do ilości osób uczestniczących w szkoleniu). Rozliczenie kosztów nastąpi poprzez przedstawienie sprawozdania finansowego - kosztów planowanych i rzeczywistych. W przypadku, gdy nastąpią okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć (zdarzenia losowe lub inne, np. choroba wykładowcy), powodujące konieczność zmiany terminu odbywania zajęć, zmiana ta zostanie uwzględniona przy założeniu, że zajęcia zostaną odpracowane w nowym terminie jednakże tylko za zgodą Zamawiającego. Ustalenia będą wymagały formy pisemnej, nie później niż w dniu zaistnienia zdarzenia. W przypadku wystąpienia innych zmian (np. harmonogramu, materiałów szkoleniowych lub miejsca odbywania szkolenia) wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, fakt wprowadzenia zmian musi być poprzedzony pisemną zgodą Zamawiającego. Warunkiem jest, aby wprowadzane zmiany były zgodne z SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, pod warunkiem, że osoby uwzględnione w tym wykazie będą posiadać co najmniej równorzędne kwalifikacje i doświadczenie, a zmiana nie wpłynie na jakość i koszt szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM KWALIFIKACJI INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mup.olsztyn.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach