Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta z nowoczesnymi technikami sprzedaży

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 520-30-78 , fax. 0-87 520-27-46
 • Data zamieszczenia: 2015-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
  ul. Armii Krajowej 30 30
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 520-30-78, fax. 0-87 520-27-46
  REGON: 51093402100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.olecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta z nowoczesnymi technikami sprzedaży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta z nowoczesnymi technikami sprzedaży, organizowanego w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I), realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dla 10 osób, posiadających status osoby bezrobotnej. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne, posiadające co najmniej średnie wykształcenie i umiejętność obsługi komputera. 2. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej oraz praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami profesjonalnej obsługi klienta i nowoczesnymi technikami sprzedaży. Uczestnicy szkolenia mają zostać zaznajomieni z technikami i narzędziami do prowadzenia oraz finalizowania rozmowy sprzedażowej. Szkolenie ma wyposażyć również uczestników szkolenia w kompetencje komputerowe w stopniu umożliwiającym ich certyfikację (ECDL PROFILE w obszarze ramy DIGCOMP 6). Wykonawca w programie szkolenia ustali i szczegółowo określi cele szkolenia w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia w wymiarze 200 godzin zegarowych (w tym ECDL PROFILE 100 godzin), obejmujących zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne, liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby zajęcia w danym dniu kończyły się przerwą. 4. Zakres szkolenia musi obejmować zagadnienia związane m. in. z : a) kurs przygotowujący do egzaminu ECDL PROFILE w obszarze ramy DIGCOMP 6 wraz z egzaminem na certyfikaty: B1 - Podstawy pracy z komputerem B2 - Podstawy pracy w sieci B3 - Przetwarzanie tekstów B4 - Arkusze kalkulacyjne. b) wprowadzenie do zagadnienia obsługi klienta, najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta, czynniki decydujące o sukcesie sprzedaży, psychologia obsługi klienta, podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem, sprzedaż i obsługa klienta a rozpoznawanie jego potrzeb, trudne sytuacje w kontaktach z klientami, obsługa telefoniczna klienta, przygotowanie do pozyskania nowych klientów, skuteczne techniki finalizacji, obsługa i wykorzystanie komputerów w procesie sprzedaży, sporządzanie dokumentów sprzedaży. 5. Szkolenie powinno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 6. Zajęcia powinny odbywać się w okresie od poniedziałku do soboty, w godzinach między 800 a 1600 w wymiarze od 6 do 8 godzin zegarowych dziennie. 7. Program w zakresie ECDL PROFILE winien być zgodny z sylabusem do ECDL Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 8. Program szkolenia powinien być opracowany w oparciu o rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667). 9. Zastosowane metody nauczania muszą uwzględniać indywidualne podejście do każdego z uczestników i zapewnić maksymalny stopień przygotowania do egzaminów. 10. Miejsce realizacji szkolenia: Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą zostać przeprowadzone na terenie Olecka. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie egzaminów w zakresie ECDL w innej miejscowości niż siedziba Zamawiającego. W przypadku gdy egzaminy w zakresie ECDL przeprowadzane będą w innej miejscowości niż siedziba Zamawiającego Wykonawca zorganizuje oraz pokryje koszty dowozu uczestników szkolenia z Olecka do miejsca przeprowadzania egzaminów i powrotu do Olecka w dniach, w których będą przeprowadzane egzaminy. Koszty z tym związane należy wliczyć w cenę szkolenia. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, aby pokrycie kosztów dojazdu odbyło się na zasadzie refundacji dla uczestników szkolenia. 11. Wykonawca zapewni organizację egzaminów umożliwiających uzyskanie Certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP 6. Egzaminy winny być przeprowadzane przez egzaminatorów posiadających uprawnienia zgodne z wymogami kursu ECDL bezpośrednio po zakończeniu każdego modułu. Egzaminy winny być przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach ECDL. 12. Zamawiający nie dopuszcza realizacji szkolenia w formule kształcenia na odległość. 13. Lokal, w którym będą przeprowadzane zajęcia teoretyczne i praktyczne powinien posiadać pomieszczenia sanitarne i socjalne, gwarantować naukę w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a jego wyposażenie i pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) zapewnienia w trakcie trwania szkolenia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi, b) ubezpieczenia, osób wskazanych przez Zamawiającego, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez wykonawcę faktury/rachunku, c) zapewnienia niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia adekwatnych do treści szkolenia, umożliwiających prawidłowe przygotowanie się do egzaminu końcowego tj. co najmniej dwa podręczniki związane z tematyką szkolenia, notatnik formatu A4 zawierający co najmniej 50 kartek, 1 długopis, 1 zakreślacz, 1 teczka, segregator formatu A4, skrypty umożliwiające utrwalenie wiadomości w celu przygotowania się do egzaminów. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne powinny być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem i będą stanowiły po zakończeniu szkolenia własność uczestnika szkolenia, d) sprawdzania efektów szkolenia, e) sprawowania nadzoru wewnętrznego nad szkoleniem, służącemu podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia, g) stosowania wizualizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I) na dokumentach związanych z realizacją szkolenia, h) oznaczenia miejsca realizacji szkolenia organizowanego w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I) i) zapewnienia nadzoru wewnętrznego poprzez wyznaczenie osoby, która będzie do dyspozycji uczestników szkolenia w trakcie szkolenia i będzie odpowiadała za organizację szkolenia i sprawny przebieg szkolenia, j) zapewnienia uczestnikom szkolenia poczęstunku (ciastka, kawa, herbata, cukier, woda mineralna) w trakcie trwania przerw, podczas realizacji zajęć, k) wymiany wykładowcy w ciągu pięciu dni roboczych od wezwania Zamawiającego, w przypadku zgłoszenia przez co najmniej 3 uczestników szkolenia negatywnych opinii na temat poziomu dydaktycznego i merytorycznego zajęć lub niskiego poziomu dydaktycznego i merytorycznego zajęć, stwierdzonego podczas wizytacji zajęć przeprowadzonej przez Zamawiającego w trakcie trwania szkolenia. Zmiana wykładowcy będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w siwz. 15. Szkolenie w zakresie profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta z nowoczesnymi technikami sprzedaży musi zakończyć się egzaminami. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi egzamin na zakończenie szkolenia oraz egzaminy w zakresie ECDL. Egzaminy w zakresie ECDL PROFILE w obszarze ramy DIGCOMP 6 muszą odbywać się bezpośrednio po zakończeniu każdego modułu. Egzaminy mogą stanowić część programu szkolenia. 16. Po ukończonym szkoleniu wykonawca wyda uczestnikom szkolenia: a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pn. Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta z nowoczesnymi technikami sprzedaży zawierające, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. W przypadku wydawania zaświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz.622) należy dołączyć do niego suplement zawierający informacje odnośnie okresu trwania szkolenia, tematów i wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia do którego suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową; b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pn. Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta z nowoczesnymi technikami sprzedaży z wizualizacją projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I). 17. Po pozytywnych wynikach egzaminów w zakresie ECDL PROFILE w obszarze ramy DIGCOMP 6 absolwent kursu otrzyma certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 6 lub certyfikaty w zakresie ukończonych modułów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.olecko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach