Przetargi.pl
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego,tj. CZ.I.Gastronomia - nauka gotowania, CZ.II.Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim oraz CZ.III Kasjer kas fiskalnych z fakturowaniem. Usługi stanowią część całości, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-450 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 64 B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5372800, 5372823 , fax. 89 5372801
 • Data zamieszczenia: 2016-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie
  Al. Piłsudskiego 64 B 64 B
  10-450 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5372800, 5372823, fax. 89 5372801
  REGON: 51028871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.uppo.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego,tj. CZ.I.Gastronomia - nauka gotowania, CZ.II.Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim oraz CZ.III Kasjer kas fiskalnych z fakturowaniem. Usługi stanowią część całości, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZ. I. Gastronomia - nauka gotowania. Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych i poszukujących zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego, ilość osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 6 osób. Liczba osób na szkoleniu może ulec zmianie (może zmniejszyć się). W takim przypadku Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o przedstawienie kalkulacji kosztów uwzględniającą faktyczną ilość osób uczestniczących w szkoleniu (pomniejszy koszt szkolenia proporcjonalnie do ilości osób uczestniczących w szkoleniu). Rozliczenie kosztów nastąpi poprzez przedstawienie sprawozdania finansowego - kosztów planowanych i rzeczywistych. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 2 miesiące, pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia : kwiecień 2016 roku. CZ. II. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim. Szkolenie przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Filii Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Biskupcu. Ilość osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 10 osób. Liczba osób na szkoleniu może ulec zmianie (może zmniejszyć się). W takim przypadku Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o przedstawienie kalkulacji kosztów uwzględniającą faktyczną ilość osób uczestniczących w szkoleniu (pomniejszy koszt szkolenia proporcjonalnie do ilości osób uczestniczących w szkoleniu). Rozliczenie kosztów nastąpi poprzez przedstawienie sprawozdania finansowego - kosztów planowanych i rzeczywistych. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 2,5 miesiąca. Pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia: kwiecień 2016 roku. CZ. III. Kasjer kas fiskalnych z fakturowaniem. Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego, ilość osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 8 osób. Liczba osób na szkoleniu może ulec zmianie (może się zmniejszyć). W takim przypadku Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie kalkulacji kosztów uwzględniającą faktyczną ilość osób uczestniczących w szkoleniu (pomniejszy koszt szkolenia proporcjonalnie do ilości osób uczestniczących w szkoleniu). Rozliczenie kosztów nastąpi poprzez przedstawienie sprawozdania finansowego - kosztów planowanych i rzeczywistych. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 1 miesiąc, pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia: maj 2016 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium Kwalifikacji Instytucji Szkoleniowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uppo.olsztyn.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach