Przetargi.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (ZUD) W SEZONIE 2013/2014 NA TERENIE GMINY MILEJÓW W ZAKRESIE USUWANIA ŚNIEGU LUŹNEGO I ZAJEŻDŻONEGO, NABOJU ŚNIEŻNEGO ORAZ BŁOTA POŚNIEGOWEGO

Gmina Milejów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-020 Milejów, ul. Partyzancka 13A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7572026 , fax. 081 7572385
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milejów
  ul. Partyzancka 13A 13A
  21-020 Milejów, woj. lubelskie
  tel. 081 7572026, fax. 081 7572385
  REGON: 43101955000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (ZUD) W SEZONIE 2013/2014 NA TERENIE GMINY MILEJÓW W ZAKRESIE USUWANIA ŚNIEGU LUŹNEGO I ZAJEŻDŻONEGO, NABOJU ŚNIEŻNEGO ORAZ BŁOTA POŚNIEGOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych oraz wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Milejów z wyłączeniem chodników w Milejowie Osadzie , Milejowie i Jaszczowie, w zakresie usuwania śniegu luźnego i zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego prowadzone w systemie interwencyjnym zgodnie z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WARUNKÓW USŁUG SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ( ST WUS ZUD ) NA TERENIE GMINY MILEJÓW W SEZONIE 2013/2014 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 ,- zł (słownie: pięćset złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 86868900074000009520000040 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.milejow.pl Zakładka BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach