Przetargi.pl
Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2013/2014 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8720266 , fax. 015 8720191
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 29
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 015 8720266, fax. 015 8720191
  REGON: 83041369100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpjanowlubelski.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2013/2014 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2013/2014 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. 2. Zamówienie obejmuje: 1) Przystosowanie środków transportowych i sprzętu Wykonawcy do potrzeb zimowego utrzymania dróg, 2) Świadczenie usług przez Wykonawcę poprzez zaangażowanie posiadanego potencjału osobowo - sprzętowego i przekazanych przez Zamawiającego protokolarnie urządzeń do rozsypywania na jezdni materiałów do likwidacji śliskości zimowej tzw. piaskarek oraz urządzeń do odśnieżania - pługów lemieszowych jednostronnych lub dwustronnych tj. - odśnieżanie dróg na wezwanie Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania, - zwalczanie śliskości nawierzchni dróg na wezwanie Zamawiającego przy użyciu materiałów Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania, 3) Utrzymanie w gotowości sprzętu i środków transportowych przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z ich obsługą, 4) zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu i środków transportu przewidzianych do świadczenia usług. 3. Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne telefoniczne przekazywanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego informacji o: 1) aktualnym stanie przejezdności dróg, 2) czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych ciągach lub odcinkach dróg, 3) zagrożeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi, 4) innych zdarzeniach na drodze. 4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu Oferty) zakresu zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zdpjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=69
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach