Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2014/2015 oraz 2015/2016

Gmina Mieroszów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-350 Mieroszów, pl. Niepodległości 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8494318 , fax. (074) 84 94 323
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mieroszów
  pl. Niepodległości 1 1
  58-350 Mieroszów, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8494318, fax. (074) 84 94 323
  REGON: 89071826000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieroszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2014/2015 oraz 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Mieroszów w sezonach 2014/2015 oraz w sezonie 2015/2016 zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg. W ramach zimowego utrzymania dróg wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia całodobowego zimowego utrzymania dróg gminnych zgodnie z wykazem dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania w zakresie: a)utrzymania w przejezdności dróg gminnych zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, b)odśnieżania jezdni oraz zwalczanie i zapobieganie gołoledzi, oblodzeń, zlodowaceń, śliskości pośniegowej przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych materiałów do zwalczania śliskości zimowej (piasek, sól), a także usuwanie wycieków, c)posypywania jezdni materiałami szorstkimi w przypadku gołoledzi, oblodzeń, zlodowaceń, śliskości pośniegowej oraz w miejscach uciążliwych dla ruchu takich jak: zakręty, spadki, wzniesienia i skrzyżowania dróg, d)wywozu śniegu na zlecenie Zamawiającego; Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z przepisami przeprowadzenie operacji wywozu śniegu; e)utrzymania w pełnej gotowości taboru specjalnego do zimowego oczyszczania i utrzymania dróg; po zakończeniu sezonu zimowego usunięcia materiałów szorstkich z jezdni, poboczy dróg. f)po zakończeniu zimy usunięcia materiałów szorstkich z jezdni, poboczy dróg na pierwsze wezwanie Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził dyżury w czasie trwania umowy. Dyżurny będzie w razie konieczności wzywał potrzebną ilość sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez wszystkie wymienione w umowie jednostki sprzętowe w trakcie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach prowadzonego dyżuru, do prowadzenia monitoringu stanu pogodowego na terenie gminy. Dyżury zimowego utrzymania pełnione będą przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywania usługi utrzymania zimowego oraz wywiązywania się wykonawcy z obowiązku pełnienia dyżurów. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mieroszów prowadzone będzie zgodnie ze standardem III, IV i V zimowego utrzymania dróg, określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku - zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez dyrekcje okręgowe dróg publicznych - wyciąg załącznik nr 9 Wykaz dróg gminnych podlegających zimowemu utrzymaniu zawarty jest w załączniku nr 8 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mieroszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach