Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26 , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  ul. J. Iwaszkiewicza 5 5
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09 i 18 01 04 wytwarzanych w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z: 1)ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) 3) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139 poz. 940). W przypadku zmian przepisów w trakcie obowiązywania umowy stosowane będą przepisy aktualnie obowiązujące (zmienione) w trakcie jej obowiązywania. Przy czym Zamawiający informuje, że zmiana przepisów może być przyczyną do zmiany umowy lub jej rozwiązania. Zakaźne odpady medyczne o kodach 18 01 02* i 18 01 03* muszą być poddane unieszkodliwieniu poprzez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych . Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o odpadach Zamawiający wymaga, aby odpady tego rodzaju były termicznie przekształcane w spalarniach odpadów niebezpiecznych (art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach) z zachowaniem tzw. zasady bliskości (art. 20 ustawy o odpadach), tj. w zakładzie zlokalizowanym na obszarze województwa dolnośląskiego. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż dolnośląskie, w najbliżej położonej instalacji, gdy istniejące na obszarze województwa dolnośląskiego instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych oraz w przypadku, gdy odległość od miejsca wytwarzania odpadów, tj. od siedziby Zamawiającego do miejsca ich unieszkodliwiania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do unieszkodliwiania położonego na obszarze województwa dolnośląskiego. Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy przekazać nw. odpady w szacunkowych ilościach określonych w poniższych tabelach, które oznaczone zostały jako Pakiet 1, Pakiet 2 i Pakiet 3. Pakiet 1: Lp. Kod odpadów/ przybliżona ilość w okresie 12 miesięcy Nazwa odpadów 1 18 01 02*/ ok. 1.500 kg części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03*) 2 18 01 03*/ ok. 60.000 kg Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sadzenia, ze wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80* i 18 01 82* Pakiet 2 Lp. Kod odpadów/ przybliżona ilość w okresie 12 miesięcy Nazwa odpadów 1 18 01 06* / ok. 7.000 kg Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 18 01 08* / ok. 1.500 kg Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, w tym opakowania po lekach 18 01 09 / ok. 2 kg Inne leki niż wymienione w 18 01 08* Pakiet 3 Lp. Kod odpadów/ przybliżona ilość w okresie 12 miesięcy Nazwa odpadów 1 18 01 04 / ok. 60.000 kg Inne odpady niż wymienione w 18 01 03* Zamawiający wymaga aby na czas trwania umowy Wykonawca udostępnił Zamawiającemu nieodpłatnie wagę posiadającą legalizację potwierdzoną odpowiednim dokumentem. Zakres ważenia - co najmniej od 0,5 kg do 20 kg. Dokładność ważenia 0,1 kg. Legalizacja wagi musi być ważna przez cały okres trwania umowy. Inne wymagania dotyczące świadczenia usług zostały określone w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905240006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.legnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach