Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania Likwidacja kolizji osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich z istniejącą infrastrukturą energetyczną tj. linią napowietrzną 20kV L-711 pomiędzy słupami nr 36-38 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 151 881 do 885 wew. 123 , fax. 74 8155445
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ząbkowice Śląskie
  ul. 1 Maja 15 15
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, fax. 74 8155445
  REGON: 00052611000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabkowiceslaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania Likwidacja kolizji osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich z istniejącą infrastrukturą energetyczną tj. linią napowietrzną 20kV L-711 pomiędzy słupami nr 36-38 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie realizacji przedmiotowych zadań .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach