Przetargi.pl
Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy.

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ogłasza przetarg

 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 783-13-73 , fax. (0-71) 362-15-12
 • Data zamieszczenia: 2016-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
  ul. Grabiszyńska 105 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 783-13-73, fax. (0-71) 362-15-12
  REGON: 93271739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dctk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o nw kodach: - 18 01 02 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03), - 18 01 03 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co, do których istnieją wiarygodne podstawy aby sądzić, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82), - 18 01 06 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, - 18 01 08 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne, - 18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08. zgodnie z zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczegolności z przepisami: -ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013.21); -ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.2013.1232 j.t.); -rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. nr 8 poz.104 z 2003 roku); -ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U.2011.227.1367 z późn. zm.); -rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014r. poz.1973) 2. Szacunkowa łączna ilość odpadów (do wyceny) w okresie 24 miesięcy wynosi 43856 kg ilość tym:- 18 01 02 , 18 01 03 - 43 600 kg, - 18 01 06 - 180 kg, - 18 01 08 - 40 kg, - 18 01 09 - 36 kg Faktyczna ilość odpadów do odbioru wynikać będzie z rzeczywistej ilości odpadów wytworzonych u Zamawiającego. 3. Zgodnie z Art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 ( Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza obszarem województwa, na którym zostały one wytworzone. Wyjątki od powyższej zasady przewidują ust. 5,6 art. 20 ustawy o odpadach, zgodnie z którymi można nie stosować ustalonej w art. 20 zasady bliskości - w następujących sytuacjach: - jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa (Ust. 5) - na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych (Ust. 6). 4. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania właściwej metody unieszkodliwiania -zgodnie z art.95 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach - zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się poprzez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwiania we współspalarniach odpadów. 5. W oparciu o art. 95 ust.4 i 5 ustawy dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013 roku, poz. 21) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wydawał Zamawiającemu wraz z fakturą dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc. 6. Zamawiający wymaga, aby odbiór odpadów z wrocławskich jednostek tj. przy ul. Grabiszyńskiej 105 , ul. Muchoborskiej 18 oraz ul. Fieldorfa 6 odbywał się 3 razy w tygodniu zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013 roku, poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010 r. nr 139, poz. 940). 7. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów transportem posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych. 8. Każdy odbiór odpadów musi być potwierdzony Kartą przekazania odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1973) 8.Instalacja Wykonawcy musi posiadać wolne moce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie odpadów odbieranych od Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905240006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji odbioru odpadów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dctk.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach