Przetargi.pl
Zaprojektowanie oraz budowa sezonowego basenu zewnętrznego na terenie Wrocławskiego Parku Wodnego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 99

Wrocławski Park Wodny S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-558 Wrocław, ul. Borowska 99
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7711500 , fax. 071 7711500
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Park Wodny S.A.
  ul. Borowska 99 99
  50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7711500, fax. 071 7711500
  REGON: 93304118100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.aquapark.wroc.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie oraz budowa sezonowego basenu zewnętrznego na terenie Wrocławskiego Parku Wodnego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 99
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia polegający na realizacji, w ramach jednej inwestycji, przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie oraz realizację robót budowlanych polegających na wybudowaniu basenu zewnętrznego na terenie Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 99 wraz z dostawą urządzeń określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, w formule Zaprojektuj i Wybuduj.2)Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację: basenu zewnętrznego o wymiarach 16 x 40 m przedzielonego ścianką na dwie niecki o stalowej konstrukcji (niecka rekreacyjna i niecka pływacka); komory technicznej usytuowanej obok niecki; nawierzchni utwardzonej wokół niecki oraz chodników z kostek betonowych; murów oporowych i schodów terenowych; elementów małej architektury i terenowych punktów poborów wody i energii; przebudowy części zachodniego ogrodzenia terenu; przemieszczenia brodzika przejściowego; przesadzenia lub wycinki drzew kolidujących z projektowanymi elementami budowlanymi; niezbędnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, technologicznych, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych zasilania i niskoprądowych; przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznego, energetycznego i ciepłowniczego.3)Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:4)wszelkie konieczne prace projektowe, w tym m.in.:a)opracowanie w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy kompletnego Projektu Budowlanego ze wszystkich branż, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, zapewnień, zezwoleń i innych dokumentów formalnych niezbędnych do jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji budowlanej i udzielenia pozwolenia na budowę, składających się z projektu architektoniczno-budowlanego, informacji o planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z udokumentowaniem spełnienia wymagań przepisów i norm technicznych oraz racjonalnego rozwiązania zagadnień energetycznych i ekologicznych w zakresie niezbędnym do zatwierdzenia projektu budowlanego przez Prezydenta Miasta Wrocławia,b)uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na ich stan zdrowotny, z tym że Zamawiający poniesie w swoim zakresie koszty związane z opłatami administracyjnymi oraz nasadzeniami zastępczymi wskazanymi w decyzjach o wycince,c)opracowanie projektów wykonawczych dla całego zakresu robót budowlanych objętego zamówieniem,d)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powstałych obiektów,e)opracowanie lokalizacji zaplecza budowy, przyłączy mediów na czas budowy, zasilania itp.,f)opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,g)opracowanie wersji elektronicznych dokumentów w formacie PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym,h)pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,5)sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektowanej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę; 6)realizację robót budowlanych:a)dostawę wszelkich urządzeń i materiałów koniecznych wg PFU i dokumentacji projektowej do wykonania robót budowlanych,b)wykonanie Projektu organizacji budowy,c)wykonanie Programu Zapewnienia Jakości,d)przygotowanie terenu budowy,e)wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych oraz robót instalacyjnych,f)opracowanie dokumentacji porealizacyjnej (dokumentacja powykonawcza, dokumentacja techniczno - ruchowa, instrukcje stanowiskowe i BHP),g)uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia,h)dokonanie rozruchu urządzeń zainstalowanych w ramach wykonanych robót budowlanych, opracowania instrukcji eksploatacji i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.7)zapewnienie sfinansowania wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie lub poprzez wykup wierzytelności przez bank lub instytucję finansową, w okresach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, o którym jest mowa w § 2 ust. 2 Wzoru Umowy.8)Prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane należy wykonać na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU), który stanowi Załącznik do SIWZ, a także zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do Umowy. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - w tym zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).9)Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz na ustalonych we wzorze Umowy warunkach.10)Wykonawca zobowiązuje się do starannego działania przy wykonaniu przedmiotu zamówienia i gwarantuje odpowiedni potencjał organizacyjny oraz finansowy - pozwalający mu na prawidłową realizację zamówienia, w szczególności m.in. na sfinansowanie inwestycji wg zasad określonych w SIWZ, przygotowanie osób wykonujących powierzone czynności, a także zapewnia logistyczne możliwości realizacji zamówienia.11)Przedmiot zamówienia będzie wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę i zakupionych na jego koszt. Wykonawca zapewni również na swój koszt wszelkie urządzenia, maszyny i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.)12)Materiały, urządzenia i wyposażenie, zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, nie mogą być obciążone prawami osób trzecich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5a ustawy w wysokości: 45 000 PLN Słownie czterdzieści pięć tysięcy 00/100. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez jednego, kilku z nich lub wszystkich Wykonawców (w każdej dopuszczalnej formie) pod warunkiem, że łączna kwota wadium odpowiadać będzie wymaganej w siwz kwocie. W takim przypadku należy podać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium Zamawiający sprawdzi wewnętrzną procedurą. 2. Forma wadium 1)Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz.U. z 2007 Nr 42 , poz. 275 ) 2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym polskim prawem, powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze pisemne żądanie i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Wykonawcy, f)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Pisemne żądanie Zamawiającego zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 3)Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego ( art. 45 ust. 7) 02 1090 2398 0000 0001 0303 9251 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Ustawę formach (oryginał), wystawione na Zamawiającego należy wraz z Ofertą przesłać na adres Zamawiającego, wskazany w pkt 10 IDW (Zamawiający prosi, aby nie wpinać trwale oryginału dokumentu wadialnego do Oferty). 4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed terminem składnia ofert. 5. Zwrot wadium W szczególności Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żądano jego wniesienia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zastosowanie ma art. 46 ust. 4. 6. Żądanie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego ( art. 46 ust. 3). 7. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli wymagano zabezpieczenia) c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2)oraz w sytuacji gdy w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.aquapark.wroc.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach