Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego: Urządzenia do ćwiczeń różnych grup mięśniowych - 4 szt.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Okrzei 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8661201 , fax. 74 8661203
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju
  ul. Okrzei 1 1
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8661201, fax. 74 8661203
  REGON: 89045062700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sankud.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego: Urządzenia do ćwiczeń różnych grup mięśniowych - 4 szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego: Urządzenia do ćwiczeń różnych grup mięśniowych - 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sankud.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach