Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych

Gmina Świdnica ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8523067 w. 24 , fax. 074 8521226w.400
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świdnica
  ul. Głowackiego 4 4
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8523067 w. 24, fax. 074 8521226w.400
  REGON: 89071838900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.swidnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający poszukuje jednego Wykonawcę do wykonania zadania pn. Remont lokali mieszkalnych. 2. W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się remont 3 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Pszenno ul. Wrocławska nr 1/3 i 1/5, Pszenno ul. Daleka nr 2/6. a) Zakres robót dotyczących lokalu w Pszennie ul. Wrocławska nr 1/3: 1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem kotła. 2) Wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej. 3) Wymiana tablicy rozdzielczej elektrycznej. 4) Uzupełnienie tynków. 5) Malowanie po robotach budowlanych. b) Zakres robót dotyczących lokalu w Pszennie ul Wrocławska nr 1/5: 1) Rozbiórka i wymiana na nowe instalacji elektrycznych, tablicy rozdzielczej i osprzętu elektrycznego lokalu mieszkalnego. 2) Rozbiórka i wymiana na nowe wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji sanitarnej. 3) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem kotła. 4) Roboty budowlane polegające na remoncie posadzek wewnętrznych. tj. rozbiórka istniejącej posadzki i wykonaniu nowych okładzin wierzchnich posadzki. Wykonaniu napraw i uzupełnień tynków wewnętrznych, okładzin ceramicznych i robót malarskich. 5) Rozbiórka pieców pokojowych i pieców kuchennego. 6) Wykonanie dwóch kominów spalinowych zewnętrznego z blachy żaroodpornej w otulinie. 7) Wstawienie dwóch drzwi stalowych. c) Zakres robót dotyczących lokalu w Pszennie ul. Daleka 2/6: 1) Rozbiórka i wymiana na nowe instalacji elektrycznych, tablicy rozdzielczej i osprzętu elektrycznego lokalu mieszkalnego. 2) Rozbiórka i wymiana na nowe wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji sanitarnej. 3) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem kotła. 4) Roboty budowlane polegające na remoncie posadzek wewnętrznych. tj. rozbiórka istniejącej posadzki z desek i wykonaniu nowych okładzin wierzchnich posadzki. 5) Wykonaniu napraw i uzupełnień tynków wewnętrznych, okładzin ceramicznych i robót malarskich. 6) Rozebranie ścianek działowych i wykonanie nowych z płyt KG. 7) Remont stolarki okiennej o konstrukcji skrzynkowej- 2 szt. (uzupełnienie oszklenia, kitowanie, malowanie wraz z usunięciem starych powłok) 3. Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. 4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452625202
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gmina.swidnica.pl/start/przetargi/rok-2014
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach