Przetargi.pl
Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu szpitalnego (windy) w budynku głównym SP ZOZ w Łapach ”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, Korczaka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 814 24 38 , fax. 085 814 24 82
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
  Korczaka 23
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 085 814 24 38, fax. 085 814 24 82
  REGON: 5064480400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallapy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu szpitalnego (windy) w budynku głównym SP ZOZ w Łapach ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa szybu dźwigu ( windy) w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż ” wykonanego w technologii murowanej lub żelbetowej oraz dostawa i montaż dźwigu (windy) osobowego/łóżkowego typ szpitalny z napędem elektrycznym o parametrach technicznych pozwalających na transport osoby niepełnosprawnej na łóżku. Prace remontowe związane z likwidacją istniejącej windy jak również wykonanie wszelkich prac towarzyszących związanych z realizacją ww. zamówienia w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do siwz, a w tym: wykonanie koncepcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i przedłożenie do akceptacji, wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu w zakresie wystarczającym do sporządzenia dokumentacji projektowej, wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, wystarczającej do uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej (decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy,wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i STWiOR,wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji i przebudowy istniejącego szybu windowego oraz w zakresie dostosowania obszaru remontowego wokół windy. wykonanie Przedmiotu Zamówienia (szyb, winda) w oparciu o sporządzoną dokumentację, wykonanie dokumentacji powykonawczej. dostawa dźwigu wraz z oprzyrządowaniem na miejsce wraz z montażem, montaż dźwigu w wybudowanym szybie ze wszystkimi elementami, łącznie z prowadnicami, linami, itp.,sporządzenie dokumentacji do rejestracji dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego zwanego dalej UDT , wykonanie prób, odbiorów i rozruchu urządzeń dźwigowych z udziałem przedstawicieli UDT i Zamawiającego, uzyskanie dopuszczenia dźwigu do eksploatacji w UDT, rejestracja dźwigu w UDT, dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji techniczno - ruchowej dźwigu (DTR) z instrukcją obsługi i eksploatacji, dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja oraz wszystkie instrukcje muszą być napisane w języku polskim, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigów, uporządkowanie oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenu w obrębie wykonywanych robót po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: odbiorem, rejestracją oraz dopuszczeniem dźwigów do eksploatacji ponosi Wykonawca. Wszystkie warunki realizację przedmiotu zamówienia określone w Istotnych postanowieniach przyszłej umowy – stanowiącym załączniki nr 2 do SIWZ., Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy. Szczegółowe zakres prac został określony w PFU- który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ, W związku z tym , że rozliczenie zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia oraz jego wyceny zgodnie z wiedzą techniczną jaka posiada oraz dokumentacji projektowej która zostanie opracowana, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na zamontowaną windę oraz prace montażowo instalacyjne na okres wskazany w formularzu ofertowym. Warunki gwarancji opisuje §8 Istotnych postanowień przyszłej umowy- która stanowi załącznik nr 2. Długość okresu gwarancji stanowi również jedno z kryterium oceny ofert. Zamawiającemu przysługuje pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające przepisów kodeksu cywilnego niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. UWAGA: Zaprojektowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w tym musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.Inwestycję należy zaprojektować w sposób umożliwiający jej realizację przy czynnym obiekcie,i powinny być wykonywane w sposób nie kolidujący z jego funkcjonowaniem. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt i ryzyko: zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających na terenie obiektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem. Z uwagi na to, że prace będą realizowane w czynnym szpitalu, należy przy organizacji placu budowy zminimalizować uciążliwość prowadzonych robót dla pacjentów oraz pracowników przebywających w SP ZOZ w Łapach.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a w trakcie wizji nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. Należy uwzględnić uzyskanie warunków i usunięcie wszelkich kolizji istniejącej infrastruktury z planowaną inwestycją. Zastosowane materiały przy realizacji ww. zamówienia powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określone w ustawie „Prawo budowlane", jak również uwzględniać specyfikę Zamawiającego. Wykonawca wykonujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP i sanitarno-epidemiologicznych oraz zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa z uwagi na fakt prowadzenia robót na terenie funkcjonującego Szpitala. Wykonawca odpowiada za ewentualne skutki wynikłe z nieprzestrzegania przepisów BHP i p/poż. Wykonawca zobowiązany będzie do oddzielenia pomieszczeń remontowanych od użytkowanych za pomocą trwałej bariery od sufitu do podłogi. 3.17. Rozwiązania równoważne: W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.18. Warunki dotyczące zatrudnienia: Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności remontowo-budowlane. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.- Pozostałe kwestje dot. składanych dokumentów, kar, uregulowane są w Istotnych postanowieniach przyszłej umowy, Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.3.22. Podwykonawcy: Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: a) Jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. b) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych wart. 22a ustawy PZP, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, 4.1. Wymagany termin realizacji umowy: 15 października 2018r. 4.2. Podany termin jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIII niniejszej SIWZ. w tym: za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje przekazanie i zaakceptowanie przez obie strony protokołów końcowych prac stanowiących przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia również zawiera załacznik nr 1 tj PFU
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości 11.000,00zł 7.2. Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 7.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: nr rachunku bankowego Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 63 8769 0002 0392 2028 2000 0030 z dopiskiem „Wadium-„Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu szpitalnego (windy) w budynku głównym SP ZOZ w Łapach ”” 7.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania/wpływu na rachunku Zamawiającego. 7.6. W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit. b-e, dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wyłączeniem warunku określonego w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jeśli Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz swym okresem ważności obejmować co najmniej termin związania ofertą. 7.7. Wadium, określone w ppkt 6 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 7.8. Wadium składa się w: Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23, sekretariat (pok. nr 109, budynek Administracji). nie później niż do dnia 29.05.2018 r. do godziny 10:00 7.9. Kopertę, o której mowa w ppkt 7 należy zaadresować według poniższego wzoru: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23, sekretariat (pok. nr 109, budynek Administracji) Wadium do przetargu „Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu szpitalnego (windy) w budynku głównym SP ZOZ w Łapach ”” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 29.05.2018r. GODZ. 10:15 7.10. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 7.11. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 7.12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.15. Oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 3) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ; 4) Dowód wniesienia wadium wymagane w postepowaniu, zgodnie z zapisami rozdziału VII. 5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.1.4 SIWZ (jeżeli dotyczy)- sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach