Przetargi.pl
Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych

Gmina Miejska Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 21 80 , fax. 85 674 37 46
 • Data zamieszczenia: 2018-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hajnówka
  ul. Aleksego Zina 1
  17200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 682 21 80, fax. 85 674 37 46
  REGON: 5065899900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy przy schodowej dla osób niepełnosprawnych przy Żłobku Samorządowym w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 24. Platforma dla osób niepełnosprawnych: Na schodach wejściowych do żłobka należy zamontować platformę PLG7 dla osób niepełnosprawnych, przystosowanej do pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych (ujemne temperatury, opady) .Wszelkie roboty związane z przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane nie wcześniej niż po godzinie 17.00, w dni pracujące ze względu na funkcjonowanie żłobka . Platforma powinna być przeznaczona do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Urządzenie powinno się poruszania się po prostym torze o stałym kącie nachylenia toru w zakresie od 0°do 47°. Wykończenie w metaliczno-srebrnym wzornictwie, automatycznie sterowane listwy bezpieczeństwa i rampy, wzdłuż klatki schodowej poręcze ze stali nierdzewnej, przyciski dotykowe, łagodny start i hamowanie, przycisk alarmowy, wyłącznik alarmowy cut-off, ochrona przeciw wypadkowa zamontowana po bokach i na spodzie platformy, zasilane z 4 akumulatorów wraz z inteligentną ładowarką, uchwyt, platforma z powierzchnią antypoślizgową, rozmiary platformy: 800 x 1000 mm lub 800 x 800 mm. Dwa piloty zdalnego sterowania. Platforma schodowa jako urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych podlega pod pełen dozór techniczny UDT - wynika to z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem nr 7 do SIWZ. CPV: 42416100-6 – windy; 45313100-5 – instalowanie wind
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - brak wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach