Przetargi.pl
przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dźwigu osobowego elektrycznego linowego z napędem regulowanym w istniejącym szybie windowym w budynku „A” SP ZOZ MSWiA w Białymstoku wraz z kosztem dokumentacji technicznej dostosowania istniejącego szybu windowego oraz kosztem certyfikacji dźwigu przez UDT w ramach realizacji projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0067/18 „Poprawa dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-471 Białystok, Fabryczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
  Fabryczna 27
  15-471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
  REGON: 50637922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dźwigu osobowego elektrycznego linowego z napędem regulowanym w istniejącym szybie windowym w budynku „A” SP ZOZ MSWiA w Białymstoku wraz z kosztem dokumentacji technicznej dostosowania istniejącego szybu windowego oraz kosztem certyfikacji dźwigu przez UDT w ramach realizacji projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0067/18 „Poprawa dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego linowego z napędem regulowanym w istniejącym szybie windowym w budynku „A” SP ZOZ MSWiA w Białymstoku - wykonanie dokumentacji technicznej dostosowania szybu do montażu dźwigu linowego z napędem elektrycznym oraz dokumentacji rejestrowej i uzupełniającej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018r poz.1351 i 1356) oraz certyfikacji dźwigu przez UDT . - uzgodnienie dokumentacji dźwigu z organem właściwej terytorialnie dla Zamawiającego jednostki dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na ich eksploatację. - Udział w badaniach i próbach dźwigu wymaganych przez UDT do wydania decyzji zezwalającej na eksploatację, a także uiszczenie opłat za czynności jednostek Dozoru Technicznego - Szkolenie personelu technicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona kwotą wadium, która wynosi 4 000,00 zł Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. 2018 poz. 110. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy 84 1130 1059 0017 3261 0420 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego. Za skuteczne wniesienie wadium przelewem Zamawiający uważa wadium, które wpłynie na w/w rachunek przed upływem składania ofert. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2); b) wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 7); c) wypełniony wzór umowy (załączniki nr 3 i 3a); d) potwierdzenie wniesienia wadium; e) jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy do oferty należy złożyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie poświadczonej notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień . f) oświadczenie związane z art. art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). (załącznik nr 8) g) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. h) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (protokół z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2019 poz 369) (załącznik nr 6). Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach