Przetargi.pl
Wymiana poprzez dostawę, montaż i uruchomienie dźwigów osobowych szt. 2 w istniejących szybach windowych w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy ul. Plażowej 17

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-085 Białystok, Jana Klemensa Branickiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 56 00, , fax. 85 665 56 10
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
  Jana Klemensa Branickiego 9
  15-085 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 56 00, , fax. 85 665 56 10
  REGON: 10211220000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana poprzez dostawę, montaż i uruchomienie dźwigów osobowych szt. 2 w istniejących szybach windowych w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy ul. Plażowej 17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana poprzez dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych dźwigów osobowych szt. 2 w istniejących szybach dźwigowych o napędzie elektrycznym z górną maszynownią dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy ul. Plażowej 17. wg zasad określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ W zakres zamówienia wchodzi: 1) opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dźwigów osobowych szt. 2, 2) demontaż istniejących dźwigów osobowych łącznie z ich osprzętem szt. 2 wraz z ich utylizacją, całkowity koszt ponosi Wykonawca, 3) wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadów, całkowity koszt ponosi Wykonawcy, 4) wymiana urządzenia poprzez dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych dźwigów osobowych szt. 2 wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych przy ich wymianie/montażu, dostawie i uruchomieniu m. in. rozbiórka dwóch fundamentów żelbetowych podszybia, przekucia otworów, uzupełnienia ubytków itp., 5) Wykonawca musi wykonać roboty budowlane polegające na dostosowaniu istniejących otworów drzwi szybowych na wszystkich kondygnacjach do nowych dźwigów osobowych tak, aby uzyskać światło przejścia (na gotowo) minimum szerokość 90 cm, wysokość 200 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. (zaleca się wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ lub przedstawienie wszelkich informacji wymaganych we wzorze). Oświadczenie nie jest wymagane w sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi, wymagań określonych przez Zamawiającego: - Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie Oświadczenie wstępne Wykonawcy, o którym mowa w Rozdz. 13 oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w Rozdz. 14 pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców. Natomiast dokumenty, o których mowa w Rozdz. 15 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. 11. - Każdy z Wykonawców składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach