Przetargi.pl
Dostawa i montaż dźwigu elektrycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 121 206 , fax. 085 7121206 w. 36
 • Data zamieszczenia: 2019-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. M. C. Skłodowskiej 15
  16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 857 121 206, fax. 085 7121206 w. 36
  REGON: 50583037000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż dźwigu elektrycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu szpitalnego elektrycznego zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej w tym min.: a) demontaż dźwigu osobowego szpitalnego w istniejącym szybie b) dostawa dźwigu osobowego do miejsca montażu c) montaż i uruchomienie nowego dźwigu osobowego szpitalnego z wykonaniem prób przewidzianych przepisami UDT d) prace budowlane i wykończeniowe w obrębie drzwi szybowych po ich wymianie e) wykonanie robót budowlanych w szybie- odnowienie szybu, wykonanie prac budowlanych towarzyszących przy wykonaniu montażu, obróbka drzwi szybowych, f) wykonanie niezbędnych prób, badań , pomiarów, zabezpieczeń , włączeń, rozruchów i odbiorów technicznych, w tym przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z poniesieniem kosztów ewentualnych opłat. g) utrzymywanie porządku, oznakowania, zabezpieczenia w oparciu o zasady utrzymania bezpieczeństwa a także przywrócenia terenu robót do stanu pierwotnego, w tym naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót h) po pozytywnym odbiorze dźwigu przez UDT, przekazanie urządzenia Zamawiającemu potwierdzone protokółem przekazania. i) Wywiezienie i utylizacja zdemontowanego dźwigu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą składa również : 1) Formularz ofertowy - który należy sporządzić wg wzoru załączonego przez Zamawiającego – załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Formularze asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2 do SIWZ 3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopi pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 4) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz dokumentów , które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert . 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - załącznik nr 5 do SIWZ Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach