Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w Brończanach -III

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 16061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 132 880 , fax. 857 132 881
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
  ul. Lipowa 10
  16061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 857 132 880, fax. 857 132 881
  REGON: 54221500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w Brończanach -III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej wraz z zasilaniem przepompowni ścieków w Brończanach, na działkach nr geod.: 2/6, 2/8, 2/11, 3/5, 13/4, 28/12, 28/44, 28/48, 35, 36/2, 38/3, 41/8, 41/16, 48/4, 94/1, 95/7, 97/1, 98/1, 102/3, 179/3, 180/3, 181/2, 182, 184/2, 185/3, 185/4, 186/1, 190, 207 położonych w obrębie geod. Brończany oraz na działkach nr geod.: 697/1, 697/2, 701/1, 702, 728/7 położonych w obrębie geod. Lewickie, w jednostce ewidencyjnej gm. Juchnowiec Kościelny. Zakres robót obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC klasy S (SN8) o średnicy ø 200 mm długości około 3 339,0 m, b) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC klasy S (SN8) o średnicy ø 250 mm długości około 752,5 m, c) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC klasy S (SN8) o średnicy ø 300 mm długości około 661,5 m, d) budowę rurociągu tłocznego z przepompowni P z rur PE 100 SDR 17 o średnicy ø 110 mm długości około 735,0 m, e) budowę przepompowni P sieciowej ścieków sanitarnych o wydajności Qhśr = 5,5 m3/h, wykonanej z polimerobetonu o średnicy ø 1200 mm, zlokalizowanej na działce nr geod. 181/2 obręb geod. Brończany, f) wykonanie zasilania energetycznego przepompowni ścieków P, g) wykonanie przykanalika do działki nr geod. 79, z rur PVC ø 160 mm wraz z montażem studzienki inspekcyjnej PE ø 425 mm w pasie zieleni, celem podłączenia do wybudowanej kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy w Brończanach, h) wykonanie prób szczelności wybudowanych rurociągów tłocznych, i) wykonanie inspekcji tv wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, j) wykonanie obsługi geodezyjnej, k) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 4 kpl., zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 12, 15-14 Białystok, szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje operat powykonawczy – 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załączonych przedmiarach robót, które stanowią wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje robót pominięte, a wynikające z powyższych ustaleń, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z zamawiającym. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spełniające wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz projektu budowlanego, co do jakości. Materiały wymienione w dokumentacji technicznej są propozycją, można stosować równoważne przy zachowaniu zaprojektowanych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej użyte zostały nazwy handlowe materiałów i urządzeń to należy traktować je jako propozycję projektanta. W stosunku do użytych materiałów i urządzeń Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające na zastosowanie/wbudowanie (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa jakości). W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Prawem budowlanym. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata. Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania wad, usterek i awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym - nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia przy robotach budowlanych: tj. wykonywanie prac fizycznych związanych z budową rurociągów do odprowadzania ścieków. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy oświadczenie zawierające w szczególności – dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione powyżej czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, stosownie do zapisów zawartych w Załączniku Nr 8 do SIWZ – Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w terminie do dnia 30 maja 2018 roku do godziny 12:00, tj. przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić za pomocą przelewu bankowego na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030. Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale (luzem), natomiast kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 6. Zwrot wadium lub jego utrata na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do złożonej oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wstępne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełnione oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, 4) potwierdzenie wniesienia wadium, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 6) kosztorys ofertowy uproszczony (Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia kosztorysu ofertowego szczegółowego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach