Przetargi.pl
Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (87) 643 49 20 , fax. (87) 643 54 54
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
  Wojska Polskiego 54
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. (87) 643 49 20, fax. (87) 643 54 54
  REGON: 79067589000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd.st.augustow.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku”. Zadanie należy wykonać zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego Pozwoleniem na budowę. W zakres prac wchodzi w szczególności: wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, przebudowa kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników, odnowienie istniejącego oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego oraz elementów bezpieczeństwa, wykonanie robót towarzyszących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy i 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pekao SA 86 1240 5211 1111 0010 2990 1299 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( j.t. Dz. U. z 2018 r, poz. 110 ). Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca bądź zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 Ustawy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kosztorys ofertowy dla całego zakresu – sporządzany na podstawie załączanych do SIWZ przedmiarów robót dla całego zakresu robót. 2) Kosztorys ofertowy dla ograniczonego zakresu – sporządzany na podstawie załączanych do SIWZ przedmiarów robót dla ograniczonego zakresu robót. 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach